Hållbarhet

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är ett samlingsbegrepp för tjänster som naturen tillhandahåller helt gratis. Kunskap om ekosystemtjänster och hur vi skapar goda förutsättningar för ekosystemtjänster är centralt för oss som jobbar med fysisk planering. Planering för ekosystemtjänster är ett sätt att hantera effekterna av klimatförändringen, att öka andelen ytor i staden som erbjuder flera funktioner samt att skapa gröna samband som både stärker den biologiska mångfalden och ger utrymme för rekreation.

Vi arbetar integrerat med olika kategorier av ekosystemtjänster. Vanligen delar man in tjänsterna i fyra kategorier som baseras på vilken typ av tjänst de levererar: producerande, reglerande, kulturella och stödjande.

I planeringsarbetet arbetar vi med att ta tillvara och se över förutsättningar för ekosystemtjänster på olika skalor. Det kan handla om såväl regional planering, översiktsplanering, detaljplanering som fastighetsutveckling och exploatering. Konkurrensen om yta i staden innebär att vi behöver tänka nytt och smart. Genom en medveten planering och kunskap kan de gröna ytorna fylla flera funktioner och bidra till ett större antal ekosystemtjänster på samma yta som till exempel rekreation, biologisk mångfald och skydd mot extrema väderhändelser.

Ett praktiskt exempel och en alltmer populär lösning i stadsplaneringen är lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Genom att synliggöra dagvattnet skapas en blåstruktur och en rekreativ miljö med nya biotoper samtidigt som det avrinnande vatten fördröjs. Det blir också mer och mer vanligt i stadsplaneringen med gröna tak och fasader samt stadsodling. Stadsodling ökar den sociala hållbarheten genom att skapa mötesplatser. Genom att planera för en grönstruktur skapas goda förutsättningar för rekreation och hälsa.

Vi har erfarenhet av arbete med såväl storskalig planering för gröna samband som att tillämpa grönytefaktor för byggander och allmänna platser. Vi har också erfarenhet av att skapa attraktiva stadsdelar med trädgårdskaraktär där grönstruktur och närhet till vatten utgör ryggraden.

Verktyg i vårt arbete är dialog och samverkan, gröntypologimetoden, Bioclimatic Design Toolkit, grönytefaktor, GIS med flera.

Exempel på våra tjänster och produkter inom ekosystemtjänster:

  • Gröna ytors värde i planeringen – gröntypologi och grönytefaktor
  • Komfortzoner (Bioclimatic Design Toolkit)
  • Inventering av naturvärden, träd/vegetation samt analys av tillgänglighet och trygghet
  • Stads- och landskapsanalyser (t.ex. historiska, rumsliga, karaktärs-, lokaliserings-, kvalitetsanalyser)
  • Sociotopkartering
  • Strategier och policies (t.ex. grönplaner, lekplatspolicy etc. )