Dammar

Konsekvensanalys av dammhaveri och dammsäkerhetsklassificering enligt vägledning SvK, RIDAS och GISTM

På Tyréns utför vi konsekvensanalyser av dammhaverier för aktuella eller framtida scenarier. Genom noggranna hydrauliska modeller över anläggning och omgivning kan simuleringar i 1D eller 2D visa på väntade marginalkonsekvenser vid ett haveri.

Översvämningsrisker vad gäller risk för människoliv, ankomsttider för dammbrottsvåg, vattenhastigheter och vattendjup kan då studeras i detalj mot lokaliserade skadeobjekt. Detta underlag kan sedan ligga till grund för förslag på dammsäkerhetsklassificering för en dammanläggning samt vidare planering av riskhantering och varningssystem.

Hänsyn tas här till aktuella lagkrav och vägledningar beroende på dammanläggningens karaktär. 

Resultatet ger en god kännedom om dammanläggningen och vad som väntas kunna ske vid haveri vid olika scenarier, både vad gäller dammens utseende samt hydrologiska förutsättningar.

Exempel på vanligt förekommande uppdrag från våra beställare:

 • Studie av dammens brister i stabilitet och möjliga orsaker till haveri
 • Hydrologiska beräkningar av tillrinning
 • Beräkningar av maximalt flöde vid dammhaveri
 • Konsekvensanalys av scenarier beroende på olika design av dammanläggning
 • Utredning av miljöpåverkan från dammhaveri
 • Dammsäkerhetsklassificeringar för aktuella och framtida klimatförhållanden
 • Förslag på åtgärder för riskhantering utifrån väntade skador vid haveri

Tyréns har kompetens av studier inom allt från stora till små betong- och fyllningsdammar.

Utredning och validering
Tyréns kan utföra alla steg av en dammsäkerhetsklassificering. Allt från insamling av data och skapande av hydrauliska modeller inklusive specifika förutsättningar vid din anläggning, haverisimuleringar och resultatbearbetning till informativa och tydliga kartor. Tyréns kan även granska redan utförda studier då vi har lång erfarenhet av att granska även andras dammsäkerhetsklassificeringar.

Vi arbetar nära våra beställare med vårt hållbarhetsverktyg TyrImpact där vi gör en gemensam risk- och möjlighetsbedömning för uppdraget.

Vad vi utreder varierar beroende på objekt och vad som ska mätas, exempelvis:

 • Konsekvenser uppströms och nedströms en dammanläggning vid haveri
 • Miljöpåverkan på ekosystem vid haveri
 • Risker för människoliv i händelse av haveri
 • Dammbrottsvågens framfart med ankomsttid, djup och vattenhastighet vid riskobjekt
 • Haverier både av vatten och annat material som likvifierad anrikningssand från gruvdammar
 • Eventuell påverkan av dämmande strukturer nedströms och överströmning av till exempel infrastruktur, broar och samhällsviktig verksamhet
 • Sedimentspridning vid haveri

 

 

Foto: David Mark, Pixabay