Fisktrappa vid Ulva Kvarn

Tyréns fick i uppdrag av Uppsala kommun utforma en fisktrappa vid kraftverksdammen vid Ulva Kvarn i Uppsala. I samband med byggnationen av fisktrappan utformades en vistelseyta och utkiksplats ovanpå fisktrappan samt ny parkväg och picknickplatser längs Fyrisån.

Ulva kvarn är belägen ca 8 km nordväst om centrala Uppsala i Bälinge socken, gränsande mot Gamla Uppsala socken. Dammen har historiskt sett möjliggjort driften av en kvarn och ett sågverk och är det första fiskvandringshindret i Fyrisåns huvudfåra från Ekoln räknat, sedan fiskvandringsvägar anlagts vid de två dammanläggningarna i centrala Uppsala.

Åtgärderna ingår i det s.k. Aspprojektet med visionen att återskapa fria vandringsvägar för asp och andra fiskarter i den slättlandspräglade åfåra som Fyrisån utgör mellan Ekoln och Vendelsjön.

Projektet hade två huvudsyften: Att bygga förbi vandringshinder för asp och andra fiskarter samt att skapa ett attraktivt utflyktsmål för natur och kultur.
Den bärande gestaltningsidén för platsen var att tydligt markera tillägget av den nya fisktrappan och dess funktion och samtidigt i materialval koppla till den kulturhistoriska miljön vid Ulva Kvarn.

"Visionen var att återskapa fria vandringsvägar för asp i Fyrisån mellan Ekoln och Vendelsjön."

Vistelseytan är utformad så att besökaren får en nära kontakt med vattnet både i dammen, fallet, den gamla sågverksrännan samt i fisktrappan genom titthål i trädäcket. Vidare från fisktrappan söderut längs Fyrisån sträcker sig en gångväg kantad av platser för picknick och utblickar.

Arbetsprocessen skedde i ett kreativt samarbete med beställaren och alla ingående kompetensområden. Efter idéutveckling arbetades förfrågningsunderlag och bygghandling fram. Uppdraget innefattade tjänster inom landskapsarkitektur, vattenresurser, 3D-visualisering och konstruktion samt ljusdesign.