Miljö & klimat

Grönplanering

Förståelse och respekt för vår natur, miljö och klimat är avgörande faktorer för en gynnsam och hållbar samhällsutveckling. Vårt arbete med dessa frågor spänner brett över många områden och tjänster, och innefattar allt ifrån ekologiska karteringar och inventeringar till grönplanering, utredningar och projektering.

Grönplanering handlar om bevarande och utvecklande av naturmiljö och biotoper och är en viktig beståndsdel för en hållbar samhällsplanering. Grönplanering tar hänsyn till ekosystem och naturvärden för att förvalta och integrera dem i befintliga områden och nyexploatering. Vi på Tyréns har mångårig erfarenhet av att hjälpa industrier, kommuner, fastighetsbolag, myndigheter och organisationer med ekologiska utredningar för skydda och utveckla land och vattenmiljöer och utarbeta en genomtänkt grönplanering. Grönplaner är i sin tur underlag i miljöplanering och planarbetet som innefattar översiktsplaner, detaljplaner och tillhörande konsekvensbeskrivning.

Ekologiska utredningar innefattar inventeringar, analyser och åtgärdsförslag som är viktiga underlag i den fortsatta planeringen. Det är mycket värdefullt att tidigt peka ut områden med potential att leverera ekosystemtjänster i till exempel en ny stadsdel, genom ekosystemtjänstanalyser. Exempelvis arbetar vi med dagvattenhantering som kan gynna biologisk mångfald och där gröna och blå strukturer i bebyggelsekvarter kan bidrar till ett bättre mikroklimat. Arbetet bedrivs gärna tillsammans med landskapsarkitekter och våra andra experter inom respektive specialistområde.

Grönplanering är en viktig beståndsdel för en hållbar samhällsplanering

Inom ekologisk projektering kan vi göra bedömningar utifrån kartmaterial, flygfoton och fältbesök för att tidigt se om det finns behov av lokaliserings- eller utformningsanpassningar i ett projekt. Utifrån upprättat underlag kan vi rekommendera åtgärder som skyddar befintliga naturvärden eller skapar nya. Våra fältbedömningar utgör basen till trovärdiga konsekvensbedömningar gällande naturmiljön.

Exempel på våra tjänster och produkter inom grönplanering:

 • Grönplanering
 • Utredningar och underlag för planer och tillhörande konsekvensbeskrivning (miljö-, social-, eller hållbarhetsbedömning)
 • Ekosystemtjänstanalyser
 • Ekologisk projektering
 • Skötselplaner
 • Passageplaner
 • Ekologiska utredningar
  • Natur- och naturvärdesinventering
  • Viltanalyser
  • Spridningsanalyser
 • Kompensationsutredningar
 • Utredningar kopplade till 7 kap. miljöbalken (art-, biotop-, strandskydd, m.fl.)
 • Tillståndsprövningar och dispensansökningar