Norrbotniabanan Umeå Skellefteå

Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera byggstyrande underlag för en ny järnvägssträcka mellan Umeå och Skellefteå.

Uppdraget avser projektering som ska utgöra underlag för kommande detaljprojektering av mark, kanalisation och BEST för planerad ny järnvägssträckning mellan Umeå och Skellefteå. Även utredning och projektering av byggstyrande underlag samt standardiseringar ingår.

Målet för uppdraget är att järnvägsanläggningen ska ha en enhetlig utformning längs hela sträckan. Detektorer, teknikhus och teknikgårdar, stationsplattformar samt fundament för bullerskärmar ska standardiseras för att uppnå ökad effektivitet i kommande detaljprojektering. I tillägg skall översyn av i Järnvägsplaner framtagna lösningar för driftplatser samt möjlighet att profiloptimera för bättre massbalans på delar av sträckan utföras. Placering av dilatationsanordningar ska identifieras.

Genom samordning och produktion av korrekta och tillförlitliga BIM-modeller ska Tyréns även effektivisera användningen av BIM och samtidigt öka förståelsen för BIM i branschen.

– Det känns inspirerande, spännande och roligt att Trafikverket gett oss fortsatt förtroende att arbeta med Norrbotniabanan, säger Thomas Söderlund, uppdragschef på Tyréns.

Tyréns har tidigare ansvarat för Norrbotniabanans första järnvägsplan och systemhandling på delen Umeå-Dåva.


Om projektet
Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång, kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Norrbotniabanan bedöms skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling, ökad konkurrenskraft för näringslivet och en positiv regional utveckling som gagnar hela landet. Den nya järnvägen ska förstärka gods- och persontrafiken längs Norrlandskusten.


Uppdragsfakta
Beställare: Trafikverket
Tidplan: Uppdraget sträcker sig från 2020-12-03 till 2022-05-31
I uppdraget bidrar Tyréns med kompetenser från divisionerna Väg & Järnväg och Mark & Vatten.