Ostlänken

Kulturmiljö är en av de mest betydande miljöaspekterna för den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. Tyréns hjälper Trafikverket att minimera negativ påverkan på kulturmiljön och förebygga skador på fornlämningar.

Tyréns kulturmiljöspecialister arbetar med järnvägsplan för Järna-Vagnhärad. Uppdraget bemannas med ett team bestående av arkeologer, kulturgeografer och bebyggelseantikvarier. Tyréns har kartlagt kulturmiljöns värden och förutsättningar i en kulturarvsanalys. Resultaten ingår i landskapsanalys och utgör underlag för gestaltningen.

I projekteringen är kompetenserna arbetat med miljöanpassning av anläggningens lokalisering och utformning. Fördjupade kulturarvsanalyser har tagits fram för platser med särskilda utmaningar.

Järnvägens spårgeometri är svår att påverka, men val mellan tunnel, skärning, bank och bro innebär viktiga skillnader för kulturmiljön. Genom anpassade förändringar i vägnätet har ålderdomliga vägar kunnat bibehållas. Markanspråk har anpassats för att minimera skada och negativ påverkan.

Uppdraget tillhör ett av de första, där Trafikverket arbetar med kulturmiljöstärkande åtgärder. Eftersom detta är ett nytt arbetssätt i infrastrukturprojekt har Tyréns bidragit till metodutveckling.
Ostlänken kommer att bli det största arkeologiska projektet i svensk historia.

Ett aktivt deltagande i projektering och ett integrerat arbetssätt mellan olika teknikområden har lett till en god miljöanpassning av anläggningen. Regelbundna avstämningar med beställarens teknikstöd för kulturmiljö har lett till en gemensam kunskapsuppbyggnad och goda lösningar.

Uppdrag 
Järnvägsplan: Minimera negativ påverkan på kulturmiljön. Kulturarvsanalys, fördjupad kulturarvsanalys, miljöanpassning av projekteringen, fördjupad landskapsanalys, MKB.

Beställare: Trafikverket