Norrbotniabanan

Trafikverket planerar för Järnvägen Norrbotniabanan, en 27 mil kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som i framtiden kommer att binda samman Norrlands största städer.

Tyréns har på uppdrag av Trafikverket arbetat med en järnvägsplan för sträckan Umeå-Dåva. Planerad järnväg sträcker sig från Umeå godsbangård till Dåva industriområde, en sträcka på ca 12 km. I arbetet har en kulturarvsanalys tagits fram vilken behandlat områdets kulturmiljövärden från förhistorisk tid till nutid.

Korridoralternativ och järnvägslinjeförslag har studerats. Arbetet har inneburit ett aktivt deltagande i projektering och miljöanpassning till kulturmiljöns förutsättningar. I uppdraget ingick även att ansvara för avsnitten kulturmiljö i MKB och i järnvägsplan.

Områdets landhöjning har inneburit stora förändring vilka är avläsbara i kulturlandskapet. Gravar och boplatser kantade den förhistoriska havsvikens stränder, kustanknutna bebyggelselägen har successivt förskjutits allt närmare kusten och nybyggen vuxit fram invid meandrande åar. Järnvägsplanen passerar genom ett kulturlandskap som berättar om människors anpassning till naturmiljön och nyttjande av naturresurser.