Geotekniska undersökningar banade väg för ny centralstation

Stadsutvecklingsprojektet Centralstaden innebär att spårområdet mellan Kungsbron och Vattugatan i Stockholm överdäckas och bebyggs i syfte skapa fler bostäder och arbetsplatser, samt att utveckla centralstationen som bytespunkt för hållbara trafikslag. Tyréns fick i uppdrag att genomföra miljö- och geotekniska undersökningar som en del i det framtida projekteringsarbetet.

En stor utmaning i projektet är avsaknad av kompletta ritningar över området. De mest aktuella ritningarna är från 1980. Tyréns fick i uppdrag av Jernhusen att genomföra omfattande geotekniska undersökningar för att verifiera jordlagerföljden för området.

Borrning gav fakta och miljöanalys
Spårområdet vid Centralbron ner till Kungsbron är ett område som sträcker sig hela 500 meter långt och 100 meter brett. Tyréns geotekniker, miljötekniker, geofysiker och hydrogeologer har genomfört undersökningar för att ta reda på jordlagerföljden. Jordlagerföljden gav värdefulla uppgifter som jorddjup, jordlagrens tjocklek och bergdjup. Proverna som togs gav svar på jordlagrens karaktäristiska egenskaper.

Borrningar gjordes med ett c/c-avstånd mellan 15-35 meter, ett djup ner till berg samt 3 meter in.

Från varje borrhål skopades jordprover upp och skickades för analyser. Proverna analyserades av Tyréns miljöavdelning och ett externt geotekniskt laboratorium.

För att inte störa de hårt trafikerade spåren utfördes undersökningarna i skift dagtid utanför spår - och nattid på avstängda spår, vilket krävde en extremt noggrann planering.

- Uppdraget har varit ett riktigt detektivarbete. Vi utgick från ritningar från 1980, som är de senaste att tillgå. Ritningarna var inte alltid korrekta. Området har en lång historik och centralstationen är från 1871. Vi stötte till exempel på undermarksobjekt som legat sju meter fel och fick stoppa undersökningarna av norra delen av spårområdet, säger Alina Miehe, geotekniker på Tyréns.

Med hjälp av den geofysiska metoden markradar har undermarksobjekt hittats som ligger på mellan 1- 4 meter djup. Detta har hjälpt planeringen av de övriga undersökningarna för att undvika att något blir påborrat av maskinerna.

Det geo- och miljötekniska, geofysiska och hydrogeologiska arbetet slutfördes våren 2022.

Beställare: Jernhusen

Fotograf: Markus Gullbrandsson, Tyréns
På bilden syns Tyréns medarbetare Olof Sjöström, Emil Sjöberg, Robin Vahlberg och Magnus Wiklander.