Tunnelbanans blå linje – förlängningen från Akalla till Barkarby

På den gamla flygplatsen Stockholm-Barkarby växer nu en helt ny stadsdel fram med bostäder och arbetsplatser. Barkarby blir en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafiknod. På uppdrag av Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana skapar Tyréns förutsättningar för en tillgänglig tunnelbana som ska upplevas som en säker och trygg miljö vid alla tider på dygnet.

I takt med att Stockholm växer ökar behovet av fler bostäder och en väl fungerande kollektivtrafik. Region Stockholm driver utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Tyréns är involverad i utbyggnaden av tunnelbanans blå linje från Akalla station till den nya stationen Barkarby via Barkarbystaden.

Stort och komplext projekt

Stockholms tunnelbana har inte byggts ut på över 30 år vilket gör det till ett stort och komplext projekt som genomförs under en relativt kort tidplan. För att bygga ut tunnelbanan krävs ett antal handlingar och tillstånd. Tyréns har tillsammans med Ramboll och White bildat en konsultgrupp för genomförande av uppdraget som omfattar skedena systemhandling, järnvägsplan, detaljplaner, underlag till tillståndsansökan, förfrågningsunderlag, bygghandling och stöd under byggtiden.

"I takt med att Stockholm växer, växer behovet av en väl fungerande kollektivtrafik."

Anläggningen

Den planerade anläggningen utgörs av en 4,1 km lång bergförlagd spårtunnel från befintliga Akalla station via ny station Barkarbystaden till station Barkarby. Ovan jord består projektet utöver de två nya stationsentréerna av frånluftstorn, tilluftstorn och brandgasschakt. Dessa ska tillgodose behovet av tilluft, frånluft, tryckutjämning samt brandgasventilation.

Illustration: Region Stockholm/White Arkitekter.

Bilderna visar utformningsförslag av plattform Barkarbystaden som kan komma att justeras. Konstnären Helena Byström arbetar med videokonst för Barkarbystadens station, inriktningen är flyg, luft och moln. 

Beställare: Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana