Tjänster

Vi hjälper er att upptäcka miljöproblem

Kunskaper om mark och vatten är betydelsefullt i allt fler sammanhang i vårt samhälle. Industrier och företag söker kunskap om sina eventuella miljöproblem. Med vår nya miljölagstiftning blir kunskap om förorenade områden allt viktigare. Tyréns utredare arbetar för att se till att frågor rörande förorenad mark kommer in tidigt i projekten för att minimera kostnader och undvika oväntade problem i sena skeden. Vi har specialistkompetenser med doktorsgrad som omfattar riskbedömningar, ekotoxikologi och föroreningsspridning samt lång erfarenhet av alla skeden i ett projekt.

Förorenad mark i tidiga skeenden

Markföroreningar är allt oftare en miljöaspekt vid miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljöbedömningar av planer och program. Det finns ...

Riskbedömning

Riskbedömning har en mycket central roll vid utredningar rörande förorenad mark. I riskbedömningen avgörs vilka risker som föroreningssituat...

Ekotoxikologi och biologiska undersökningar

Vid riskbedömningar är det viktigt att ha underlag för bedömning av ekotoxikologiska effekter av föroreningar på plats. Tyréns kan erbjuda s...

Fältundersökningar

Vi utför fältundersökningar av förorenad jord, grundvatten, sediment och ytvatten. Vi utför även provtagning av byggnader och inventering av byggnadsmaterial.

Sanering

Vi har stor erfarenhet av att medverka vid saneringsentreprenader eller vid exploatering i stadsmiljö där schakt sker av stora mängder föror...

Förorenade byggnader

I takt med att exploatering sker i stadsmiljö och fokus ligger på utveckling av hållbara städer ökar trycket på att återanvända gamla indust...

IED - Statusrapporter

För verksamheter som omfattas av industriutsläppsbestämmelserna ska en statusrapport upprättas. Statusrapporten ska beskriva den nuvarande s...

Grön Due Diligence

Med Grön Due Diligence får exploatörer beslutsunderlag som säkerställer en trygg, förutsägbar och lönsam affär genom att identifiera risker ...