Förorenade områden

Ekotoxikologi och biologiska undersökningar

Vid riskbedömningar är det viktigt att ha underlag för bedömning av ekotoxikologiska effekter av föroreningar på plats. Tyréns kan erbjuda specialistkunskap vad gäller vilka ekotoxikologiska tester både för mark och färskvatten som kan vara lämpliga för ett problemområde och hur utfallet av dessa ska tolkas.

Vid riskbedömningar är det viktigt att ha underlag för bedömning av ekotoxikologiska effekter av föroreningar på plats. Tyréns kan erbjuda specialistkunskap vad gäller vilka ekotoxikologiska tester både för mark och färskvatten som kan vara lämpliga för ett problemområde och hur utfallet av dessa ska tolkas.

Inom Tyréns pågår en fortlöpande utvärdering av vilka ekotoxikologiska tester som kan bidra till en relevant riskbedömning av ett förorenat område, med väl satta åtgärdsmål som resultat. Vid miljögeoteknisk undersökning av Annedalsområdet i Stockholm har vi exempelvis genomfört tester på markandning (respiration) och tålighets- samt ackumuleringstester på daggmask, för att bedöma vilka massor som kan användas för att skapa grönytor. Vi har även ett pågående forskningsprojekt som syftar till att föreslå möjliga ekotoxikologiska metoder som kan användas vid riskbedömning och beräkning av platsspecifika riktvärden.

Vi kan även erbjuda spetskompetens när det gäller biologiska undersökningar som inventering och naturvärdesbedömning av terrestra biotoper inför planerade arbeten såsom vägbyggen, järnvägsdragningar, deponier och annan infrastruktur. Dessutom finns kompetens att utföra bottenfaunaprovtagning, biotopkarteringar (limniska och terrestra), biologisk återställning i vattendrag, riskanalyser vid arbete i eller i anslutning till vattenmiljöer, samt generell inventering av vattenmiljöer; grod- och kräldjur, lägre fauna, makrofyter, algflora etc.