Geoteknik

Riskanalys och skadeutredningar

I samband med grundläggningsarbeten, grundvattensänkning och sprängning är det viktigt att genomföra riskanalyser för att bedöma eventuell omgivningspåverkan och vilka risker för skador som finns. Tyréns har god erfarenhet av geotekniska kontroller och besiktningar under byggskede, skredriskutredningar, skadeutredningar och radonmätningar i mark.

Tyréns kan genomföra geotekniska kontroller och besiktningar i byggskedet, som exempelvis schaktbottenbesiktningar vid nyligen påbörjade schakt- och byggnadsarbeten, för att försäkra att förhållandena är som förväntat. Har Tyréns utfört bygghandlingar vill vi också gärna vara med och följa upp framtagna kontrollprogram. Kontroller kan utföras avseende schaktbottnar, sättningar, rörelser, vibrationer och grundvattennivåer.

Tyréns har även stor erfarenhet av skredriskutredningar. Framtida klimatförändringar som höjda havsnivåer och mer koncentrerad nederbörd, tillsammans med landets nuvarande områden med lösa leror och vattendrag, skapar dåliga stabilitetsförhållanden i vissa områden, vilket medför större risk för ras och skred.

Tyréns genomför också skadeutredningar i fall där exempelvis sprickor har uppstått i en byggnad, en bro har satt sig eller när vägar rasar. En skadeutredning går ofta ut på att analysera vad som har gått fel och hur skadan kan åtgärdas. Ansvarsfrågan kan också vara viktig att utreda beroende på hur handlingarna är upprättade och skrivna. Tyréns erfarna geotekniker anlitas också ofta som sakkunniga i juridiska tvister.