Kvarter Stora Frösunda - gestaltning av stadsrum med hög teknisk komplexitet

På historisk mark, som en gång i tiden var ytterkanten av Hagaparken, växer nya kvarter fram i Stora Frösunda. Området som på senare tid har varit en stor industrifastighet omvandlas till moderna stadskvarter. Tyréns landskapsarkitekter medverkade till att göra kvartersgator och de nya kvarterens entrétorg till attraktiva miljöer.

Genom medverkan från systemhandling till och med bygghandling etablerades en god kunskap om platsen och dess förutsättningar. Från Tyréns deltog även trafikplanerare, gatuprojektörer, ljusdesigners, VA-ingenjörer, ledningssamordnare, konstruktörer, geotekniker, geologer samt mättekniker vilka tillsammans utgjorde ett väl sammanhållet arbetslag som gemensamt arbetade fram lösningar.

Stora delar av områdets gator är ovanpå ett underjordiskt garage och stora skillnader i befintliga omgivande höjder innebar en del utmaningar. Det bidrog bland annat till att en rad platsspecifika lösningar för dagvattenhantering togs fram, i form av olika slags regnväxtbäddar och grönytor med kapacitet för dagvattenfördröjning.

Genom medveten planering av de smala gaturummen kan ytor både bidra med ekosystemtjänster och ge estetiska värden för besökare.

Genom medveten planering av de smala gaturummen kan ytor både bidra med ekosystemtjänster och ge estetiska värden för besökare. Entrétorget Torfredsplatsen utgör både ett skyltfönster för området ifrån intilliggande Frösundaleden, entré för området för trafikanter från Solna och en knutpunkt för korsande gång- och cykeltrafik.

Uppdraget innebar höga krav på gestaltade lösningar vad gäller tekniska krav, form och material. På platsen finns dessutom en mycket gammal och vidkronig ek som många kompetenser tillsammans arbetade för att skapa så goda förutsättningar för som möjligt. Särskilda lösningar för växtbäddar togs fram både för eken och för gatuträd ovanpå bjälklag respektive träd på gator med kraftig längslutning. Den gröna gestaltningen bestod bland annat av omsorgsfulla val av träd för områdets varierande platser och två stora perennrabatter på sammanlagt 250 kvadratmeter. I projektet inrymdes också framtagande av ett gestaltningsprogram för området.