Kopparlunden - en ny stadsdel i Västerås

Kopparlunden i Västerås är ett centralt beläget område med äldre industrimiljö som ska kompletteras med bostäder, skolor, butiker och kontor. Detta innebär att många nya byggnader ska uppföras samtidigt som bebyggelse och miljöer med höga kulturvärden kommer att finnas kvar. De äldre och de nya byggnaderna kommer tillsammans att skapa en blandad och levande stadsdel med unika förutsättningar.

Tyréns har bidragit med kompetens i delområdena detaljplan Mitt och detaljplan Norr. MKB har tagits fram i båda områdena och för detaljplan Mitt har planhandlingar och geoteknisk utredning tagits fram. Detaljplanen är en så kallad byggherreplan, vilket innebär att Västerås stad överlåtit till externa konsulter att ta fram handlingarna i ett nära samarbete med staden, samt med områdets arkitekt och fastighetsägarna. Planerna befinner sig i samrådsskedet.

Arbetet med detaljplanen har inneburit många avvägningar och tillvarataganden av olika intressen. Framför allt har samspelet mellan den kulturhistoriskt värdefulla miljön och den nya bebyggelsen krävt ingående analyser och tydliga ställningstaganden. Stråken och platserna där människor rör sig och vistas har prioriterats och biltrafiken har anpassats till dessa villkor, likaså bilparkeringen. 

"De äldre och nya byggnaderna skapar en blandad och levande stadsdel."

Miljöfrågor har hanterats i planen, så som markföroreningar, buller, dagsljus och andra risker. I arbetet med MKB har kulturmiljöfrågorna varit i fokus i båda planerna och en ingående beskrivning av de konsekvenser som omvandlingen leder till, framför allt i detaljplan Norr, utgör viktiga beslutsunderlag.

Under år 2020 har Tyréns experter för social hållbarhet anlitats för att genomföra en social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för hela Kopparlunden.

 

Beställare: Archus och RED Management

Illustration: Fojab