Slussen

Vart hundrade år har Slussenområdet byggts om för att tillgodose de funktioner som efterfrågats. Nuvarande "Slussenkarusell" skapades för att lösa dåtida trafikproblem. 1935 då Slussen återinvigdes gick all trafik mellan norra och södra Stockholm över Slussen och Västerbron, (sen dess har Centralbron och Essingeleden tillkommit). På broarna mellan Södermalm och Gamla Stan gick som mest ca 100 000 fordon/dygn, vilket ska jämföras med dagens ca 30 000.

Konstruktionen börjar vittra sönder och en ombyggnad av Slussen pågår nu för fullt. Med betydligt färre bilar finns möjlighet att tona ner trafikytorna till förmån för en attraktivare plats att vistas på. Samtidigt sker en förändring av Mälarens avtappning för att ta bort översvämningsrisker och däkra dricksvattenförsörjningen.


Tyréns trafikavdelning ingick i det arbetslag bestående av arkitekter och landskapsarkitekter från Nyréns samt konstruktörer från ELU som 2004 vann utformningstävlingen "Nya Slussen". Sedan dess har förslaget bearbetats i olika omgångar och under våren 2008 hade Tyréns i uppdrag att detaljstudera trafikutformningen och tillsammans med staden och SL låsa fast gatustrukturer, terminalytor och andra viktiga trafikförutsättningar som underlag till det fortsatta detaljplanearbetet och nya parallella arkitektuppdrag.

Tyréns ansvarade vidare för framtagande av miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Slussen och detaljplan bussterminal samt deltog i konsultteamet som arbetade fram MKBn för Mälarens nya reglering.

Från Tyréns deltog kompetenser inom trafik, miljö, geoteknik, vatten m.fl. i planarbetet.

Beställare: Exploateringskontoret, Stockholm Stad