Stadsutveckling i centrala Enköping

Tyréns ska på uppdrag av fastighetsägarna, och i nära samarbete med Kjellander Sjöberg arkitekter och Enköpings kommun, delta i utvecklingen av kvarteret Bagaren och den så kallade Pausgallerian intill Stora torget i centrala Enköping. Fastigheten utgör ett av Enköpings mest centrala kvarter och spelar en nyckelroll när stadskärnan ska utvecklas med nya funktioner och kvalitéer.

Den befintliga centrumgallerian från 1970 är karaktäristisk för den tidens ideal; ett slutet kvarter i betong med en sammanhållen men monoton gestaltning, utformat för verksamheter som vänder sig inåt mer än mot den omgivande staden. Idag är gallerian till stora delar nedstängd. Byggnaden anses vara både otillgänglig och otidsenlig och lyckas inte uppfylla sin potential som stadens aktiverande mittpunkt.

Vy Från Torget, Paushuset i Enköping
Befintlig Galleria, Paushuset Enköping

Befintlig galleria, Paushuset i Enköping.
Bild: Kjellander Sjöberg Arkitekter

Syftet med projektet är att omvandla centrumgallerian till ett stadskvarter där handel blandas med arbetsplatser och bostäder. Omvandlingen bedöms kunna stärka stadskärnans utbud och göra den både mer levande och inbjudande. Kvarteret ska markera stadens mitt och bli en naturlig mötesplats i sig, men även berika och knyta samman angränsande gator och platser i centrum. Arkitekturen ska präglas av öppenhet, variation och en material- och färgpalett som harmoniserar med småstadens karaktär och kulturhistoriska värden.

Kvarteret ska markera stadens mitt och bli en naturlig mötesplats.

Tyréns ansvarar för samordning med kommunen, framtagande av detaljplanehandlingar samt utredningar rörande trafik, akustik, dagvatten, markmiljö och geoteknik.

Beställare: ALM Equity AB och Andersson Company AB
Visionsbild: Kjellander Sjöberg Arkitekter och Darc Studios