Trafik

Processledning, dialog och samverkan

Trafik- och samhällsplanering är komplexa frågor där ofta många olika intressen måste avvägas mot varandra. För att hitta gemensamma visioner, mål och lösningar är dialog och samverkan nödvändigt för att nå framgång.

Olika dialogmetoder har olika syften, från information till kreativa processer med ett utforskande fokus. Vi arbetar med dialog och förankring inom organisationer, mellan olika parter, tjänstemän, politiker och allmänhet och anpassar metoderna beroende på om gruppen är stor eller liten. Exempel på metoder vi tillämpar är enkäter, intervjuer, seminarium, workshops och samråd.

Från fristående workshop till längre processledaruppdrag

Vi har kompentens och möjlighet att hjälpa er med allt från kortare uppdrag så som fristående workshopar till längre processledaruppdrag där vi arbetar tätt tillsammans beställaren under hela uppdraget i syfte att säkra projektets framdrift och förankring hos berörda parter.

Nätverk för trafikplanerare i kommuner

Jobbar du på en mindre kommun och ser ett värde i att samverka med andra mindre kommuner så faciliterar Tyréns ett kommunnätverk vars syfte är att ge trafikplanerare- och ingenjörer möjlighet att byta erfarenheter med varandra.