På Västerbron i den himmelska ron – breddning av gång- och cykelbana

Den ikoniska Västerbron förbinder Södermalm och Kungsholmen i Stockholm, och ett viktigt trafikstråk där kollektivtrafik, bilister, gående och cyklister samsas om utrymmet. För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten har Tyréns bidragit med kompetens inom trafik och gata i arbetet med att ta fram programhandling, systemhandling och bygghandling i syfte att bredda gång- och cykelbana.

Då Västerbron har hög trafiktäthet har målsättningen varit att ta fram ett åtgärdsförslag som ger så liten negativ inverkan som möjligt under byggtiden. I uppdraget har prioritet varit att möjliggöra god framkomlighet för kollektivtrafiken på grund av den höga kollektivtrafiktätheten, och genom att förlägga byggprocessen till sommarhalvåret 2022 är förväntan att påverkan på jobbpendlande invånare ska bli låg. Projektet har även lagt fokus på att omledningen av gång- och cykeltrafiken ska bli så bra som möjligt. Under hela byggprocessen kommer Västerbron att vara öppen för all trafik, men på olika sätt få begränsad framkomlighet.

Den ikoniska Västerbron är ett viktigt trafikstråk där kollektivtrafik, bilister, gående och cyklister samsas om utrymmet.

I arbetet med att ta fram de olika handlingarna till Stockholms stad har ett flertal alternativ utretts för att hitta den bästa lösningen. Genom att smalna av körfälten till dagens standard (från nuvarande 4,8m till 3,5m per körfält) möjliggörs en breddning av gång- och cykelbana med 1,3m per gångbana och 20cm per cykelbana. De breddade gång- och cykelbanorna kommer öka trafiksäkerheten där gående framöver inte behöver nyttja cykelbanan vid möte eller vid promenad i bredd. Samtidigt kommer bilisterna och kollektivtrafiken ha en fortsatt god framkomlighet över Västerbron.

Tyréns arbete inleddes under hösten 2020 och avslutades våren 2022. Byggnationen förväntas vara klar hösten 2022.

För att läsa mer om uppdraget besök Stockholms stads sida

Foto: Fredrik Sandberg / TT