Vatten

Projektering av ledningsnät

Projektering av ledningsnät är en viktig del av Tyréns verksamhet. Tyréns VA-projektörer har en bred och lång erfarenhet av att arbeta med VA-ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i samtliga projekteringsskeden.

Tyréns har erfarenhet av att arbeta i både små och stora projekt. Vi arbetar med allt från enskilda fastigheter till exploatering av nya stadsdelar samt små och stora infrastrukturprojekt inom mark och anläggning. Våra uppdragsgivare är offentliga beställare, entreprenörer, exploatörer och industrier.

Vi erbjuder en komplett service som innefattar utredning, dimensionering, projektering, projekteringsledning och besiktning för samtliga VA-ledningsnät.

Vi arbetar framförallt med 3D-projektering och erbjuder kraftfulla BIM-modeller. Läs mer om BIM.

Med stöd från hydraulisk modellering kan vi även optimera ledningsnäten utifrån olika begräsningar och förhållanden.

Vi erbjuder följande tjänster inom projektering:

  • Projektering och upprättande av entreprenadhandlingar för samtliga skeden och entreprenadformer
  • Schaktfria metoder
  • Överföringsledningar
  • Omvandlingsområde från fritidsboende till permanentboende
  • Dagvattenhantering
  • Pumpstationer
  • Sjöledningar
  • Åtgärder på befintliga ledningsnät
  • Tryckstegringsstationer
  • Drift- och skötselinstruktioner, kontroll och besiktning samt driftuppföljning