Mälarbanan

Trafikverket bygger ut Mälarbanan från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll för att få större kapacitet och bättre punktlighet för godstrafik, pendeltågstrafik, fjärrtågstrafik och oss resenärer. Utbyggnaden planeras vara klar år 2032 och Trafikverkets totala budget är 19,5 miljarder.

Utbyggnaden av Mälarbanan är en stor infrastruktursatsning som inte bara omfattar en ny järnvägsanläggning, utan även nya stationer, gång- och cykelbanor, tågtunnlar, bullerskyddsåtgärder och broar. Det är en av Sveriges mest trafikerade sträckor och det är viktigt för Trafikverket att nuvarande järnvägstrafik upprätthålls så ostörd som möjligt under produktionstiden av den nya anläggningen.

Tyréns har projekteringsuppdraget vad gäller BEST-K (bana, el, signal, tele, kanalisation) hela vägen mellan Huvudsta – Spånga samt även mark och anläggningsprojektering (mark, byggnadsverk, geoteknik, hydrologi, VA/LSO) för de delar av järnvägen som går i ytläge på samma sträcka. Det är en omfattande organisation med runt 25 olika teknikområden och stödfunktioner från Tyréns med alltifrån landskapsarkitekter och geotekniker till järnvägsprojektörer.

Runt 190 personer inom Tyrénskoncernen är engagerade i uppdraget och Tyréns hanterar alla frågor i uppdraget med hjälp av egna medarbetare. Att Tyréns har en stor kompetens och erfarenhet från tidigare infrastrukturprojekt är avgörande i stora projekt som Mälarbanan.


Arbetet är uppdelat i ett stort antal deluppdrag/entreprenader, bland annat ett paket med projektering av tillfälliga spår genom Sundbyberg för att möjliggöra för Trafikverket att bygga tunneln genom Sundbyberg och Huvudsta och ett paket med projektering av järnvägsanläggningen (BEST) för såväl mellanlägen som slutläget genom Sundbyberg och Huvudsta och vidare fram till Spånga. Komplexiteten i uppdragen ställer stora krav på ledning, styrning och samordning.

"Trafikverket och Tyréns träffas på arbetsmöten varje vecka enligt VDC-metodiken, vilket såväl beställaren som Tyréns ser som en av våra framgångsfaktorer."

Samordning är avgörande

Ett stort antal intressenter är involverade i detta infrastrukturomvandlingsprojekt. För att fatta beslut, lösa problem och löpande stämma av används Virtual Design and Construction (VDC), ett arbetssätt knutet runt en digital samordningsmodell där alla berörda, löpande på veckobasis, lägger in sina projekteringar.

- Styrning, samordning och kommunikation är centralt. Vi håller veckovisa möten enligt VDC-konceptet och det lämpar sig mycket bra att hålla dessa möten i digitalt format. Jag vill säga att Tyréns i Mälarbanan kör VDC på riktigt och det är en av förklaringarna till vår framgång. Nya medarbetare i uppdraget får en grundlig introduktion och den interna kommunikationen är omfattande i uppdraget, vilket är ytterligare framgångsfaktorer i vårt fall, säger Tommy Bågling, uppdragschef på Tyréns.

Läs mer om Mälarbanan hos Trafikverket