Tvärförbindelse Södertörn

På uppdrag av Trafikverket projekterar Tyréns för den nya vägen mellan Haninge och Kungens kurva, Tvärförbindelse Södertörn. I uppdraget ingår lokaliseringsutredning, systemhandling, vägplan underlag för tillståndsansökan och upprättande av förfrågningsunderlag för entreprenadupphandling.

Tvärförbindelse Södertörn är en ny väg från E4/E20 vid Kungens kurva till väg 73 vid Haninge. Vägen ska binda samma de regionala stadskärnorna Kungens kurva/Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum. En sammanhållen lösning för en ny väg tvärs över Södertörn skapar förutsättningar för smidigare arbetspendling, regional utveckling och säkrare transporter för människor och gods i södra Stockholmsregionen.

Tvärförbindelse Södertörn har utformats som en mötesfri motortrafikled, anpassad efter omgivande landskap, med hastighet 80-100 km/h. Gång-, cykel- och bilvägar, som korsar Tvärförbindelse Södertörn utan att ansluta till den, passerar antingen över eller under den nya vägen. Anslutande vägar utformas som trafikplatser med av- och påfartsramper. Lokalvägnätet kompletteras för att säkerställa att lokala målpunkter kan nås med bil- och busstrafik.

Planeringen av den nya vägen påbörjades hösten 2015 då tre alternativa korridorer för vägens sträckning undersöktes och utvärderades. I mars 2017 beslutades att vägen skulle gå i den så kallade norra korridoren. Utöver de tekniska utmaningar som tillkommer i ett vägbygge, finns det flera andra aspekter att ta hänsyn till i projektet. I Södertörn finns bland annat flera områden med mycket stora miljövärden och områden med stora exploateringsplaner. I oktober 2019 inleddes arbetet med upprättande av förfrågningsunderlag för de västliga delarna av trafikleden.

Visualisering som arbetsmetod

I uppdraget tillämpas arbetsmetoden VDC, Virtual Design and Construction, som är en metodik för optimering av uppdragsorganisationens beslutsprocess, samverkan och digitalisering. I praktiken innebär det att uppdragsgruppen arbetar tillsammans under en heldag varje vecka för att fatta gemensamma beslut, stämma av framdrift och samverka om tekniska lösningar. Visuell planering är en stor del i arbetsmetodiken. Med hjälp av en stor planeringsvägg och post-it lappar blir det tydligt för alla vad som behöver göras för att kunna gå vidare i processen.

"Projektet drivs enligt VDC, en metodik för optimering av uppdragsorganisationens beslutsprocess, samverkan och digitalisering."

Beställare: Trafikverket

Illustration: Trafikverket