Digital detaljplan för Logistikposition Söderåsen – en hållbar arbetsplats

Tyréns har drivit detaljplaneprocessen för Catenas lager- och logistikanläggning i Bjuv. Uppdraget har genomförts som en byggaktördriven planprocess och arbetet har genomförts i nära samarbete med Catena och Bjuvs kommun.

I uppdraget har ingått att driva processen från planansökan till antagande och att ta fram samtliga planhandlingar och utredningar som har behövts.

Uppdraget har därmed omfattat ett stort antal kompetenser från Tyréns och framtagande av strukturplan, illustrationer, planbeskrivning, plankarta, miljökonsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse, utlåtande efter granskning och miljökonsekvensbeskrivning samt utredningarna dagvatten- och skyfall, vatten- och spillvatten, geoteknik, miljögeoteknik, buller, risk, naturvärde och landskapsanalys. Detaljplanen är framtagen som en digital detaljplan och finns på den nationella geodataplattformen.

Strukturerat hållbarhetsarbete

I arbetet har även ingått att arbeta strukturerat med hållbarhets- och kvalitetsfrågor, för att minimera de risker projektet innebär och stärka de möjligheter som finns. I arbetet användes Tyréns arbetsprocess och IT-verktyg Samverkan för hållbarhet, för att på ett strukturerat sätt integrera hållbarhetsfrågorna i planarbetet. Lager- och logistikanläggningen, som kommer att bli en stor arbetsplats, innebär mycket transporter, tar jordbruksmark i anspråk och riskerar att dominera landskapet. Därför var frågor om hållbara transporter, masshantering, landskapsbild, mänsklig skala, rekreationsmöjligheter, biologisk mångfald och vattenhantering viktiga frågor och utgångspunkter vid planering och utformning av området.