Detaljplan för Svanberga skola

Tyréns utför på uppdrag av Norrtälje kommun en ny detaljplan för Svanberga skola. Planen ska möjliggöra utbyggnad av skolan för att möta befintliga och framtida kapacitetsbehov.

Uppdraget innebär utbyggnad av nya lektionssalar, ett nytt tillagningskök samt tillbyggnad av befintlig idrottshall möjliggöras i planen.  Utöver detta möjliggörs uppförande av en ny förskola med sex avdelningar. Skolan ligger i ett område med höga naturvärden och inom ett vattenskyddsområde. Därför ställs det i projektet extra höga krav på att uppnå resurseffektiv markanvändning och hitta hållbara innovativa lösningar för lokal hantering av dagvatten

Inom ramen för projektet utreds även hur området kan få en säkrare och mer barnvänlig trafikmiljö. Planen har stor politisk prioritet och bedrivs i ett nära samarbete med projektdeltagare från kommunens olika förvaltningar samt med Norrtälje Vatten- och Avfall. Gestaltande arkitekter är TOLARK och FOJAB.