Samhällsplanering och analys

Stads- och detaljplanering

Stadsplaneringen utgör en viktig roll  för att främja en hållbar utveckling. I stadsutvecklingsprojekt finns stora utmaningar men också stora möjligheter att bidra i klimatomställningen och skapa trivsamma, inkluderande, gröna och motståndskraftiga städer.Tyréns konsulter arbetar tillsammans i team med en bredd av kompetenser för att på bästa sätt kunna bedöma markens lämplighet och ta fram hållbara utvecklings- och planförslag. 

Tyréns har lång erfarenhet av att arbeta i stadsplaneringsprojekt, både åt kommuner och privata aktörer. Vi erbjuder tjänster inom alla delar av detaljplaneprocessen, från inledande idéer och skisser till färdiga planhandlingar. Med planeringsarkitekter i tätt samarbete med Tyréns övriga kompetenser, anpassar vi organisationen efter behov och skapar en sammanhållen och tydlig planprocess. Vi erbjuder också plansamordnare för att hålla samman stora komplexa infrastruktur- och exploateringsprojekt. 

Exempel på vad vi kan stötta med: 

 • Planprogram
 • Detaljplaner
 • Digitala detaljplaner och uppladdning till den nationella geodataplattformen
 • Byggaktörsdriven planprocess
 • Strukturplaner
 • Gestaltningsprogram
 • Illustrationer
 • Miljökonsekvensbeskrivningar och hållbarhetsbeskrivningar av planer och program
 • Klimatberäkningar av planförslag 
 • Plansamordning 
 • Utredningar som underlag till planprogram och detaljplan, till exempel buller, dagvatten- och skyfall, miljögeoteknik, naturvärdesinventering och antikvarisk utredning.
 • Sakkunnig i tillgänglighet; besiktningar, inventeringar, utlåtanden, granskningar, anpassningar och åtgärder. 

Detaljplan och detaljplaneprocess 

Tyréns arbetar både med planprogram och detaljplaner och har stor vana att arbeta på uppdrag åt både kommuner och privata aktörer. Med planeringsarkitekter i tätt samarbete med Tyréns övriga kompetenser, anpassar vi organisationen efter behov och skapar en kreativ, sammanhållen och tydlig planprocess. Vi har den nödvändiga kompetensen för att leda hela planprocessen från planansökan till antagen detaljplan och ta fram samtliga planhandlingar, illustrationer och de konsekvensbeskrivningar och eventuella underutredningar som behövs.  

Vi anpassar vårt arbetssätt efter kundens behov och levererar i enlighet med det manér eller format som efterfrågas. Vi arbetar med digitala detaljplaner och är vana att leverera till den nationella geoldataplattformen.  

Så arbetar vi med en byggaktörsdriven planprocess

En byggaktörsdriven planprocess innebär att byggaktören tar en större del av ansvaret, vilket gör att det kan gå fortare från projektidé till byggstart. Vi är vana att arbeta åt privata aktörer, i gott samarbete med kommunerna. Vi hjälper dig som kund att navigera i planprocessen från idé till färdiga planhandlingar.  

Laddar

Analyser och konsekvensbedömningar 

Vi hjälper dig som kund att ta fram beslutsunderlag. Innan formella beslut ska fattas i detaljplanen kan det vara klokt att fördjupa sig i vissa frågeställningar. Tyréns kan ta fram de underlag, i form av strukturprogram, fördjupade analyser och konsekvensbedömningar, som behövs för ett välgrundat beslut om vägval. Vi stöttar med strukturplaner och miljö- och hållbarhetsbedömningar. 

Inom klimatområdet är vi experter på att jämföra klimatpåverkan från olika utformningsalternativ. Vi har experter som kan räkna på alternativens klimatpåverkan och ta fram förslag på den mest hållbara lösningen. 

Plansamordning 

I infrastrukturprojekt och större exploateringsprojekt finns många intressen att samordna och tekniska utmaningar att lösa. Tyréns arbetar som plansamordnare åt Trafikverket i planläggningsprocessen för transportinfrastruktur, åt kommuner i större exploateringsprojekt och åt kommunala bolag i planläggningen för ny teknisk infrastruktur. Gemensamt för uppdragen är plansamordnarens roll att samordna aktörerna, att se till att projektet synkas med annan planering och med eventuell process för tillståndsansökan enligt Miljöbalken och att planen och processen följer den lagstiftning som gäller. 

På Tyréns finns erfarna och kunniga plansamordnare som bidrar till en tydlig process, med korta ledtider, som uppfyller lagkraven och genererar en robust och hållbar slutlösning. 

Processledning och hållbarhet 

Vi stöttar både offentliga och privata aktörer i stadsutvecklingsprojekt. Här möter vi många olika intressen som behöver samordnas och tekniska utmaningar att lösa samtidigt som vi har fokus på att bidra till en hållbar samhällsutveckling På Tyréns har vi både kompetens och verktyg för att leda processen. 

På Tyréns finns erfarna och kunniga processledare som för processen framåt på ett effektivt och kreativt sätt. Vi ser till att aktörernas intressen samordnas och ser till att gruppens samlade kompetens får ett lyft. 

En processledare har fokus på hur något sker, och stödjer projektet att utifrån ett definierat mål ta sig från A till B. Tyréns processledare har kunskap och verktyg för att på ett strukturerat sätt utforma hela stadsutvecklingsprocesser eller delar av en process. Vi kan också leda enstaka möten eller workshops.  

TyrImpact - Tyréns arbetsmetod strukturerar och visualiserar hållbarhetsfrågorna

Att arbeta med hållbarhet i samhällsbyggnadsprojekt är komplext och det är ofta svårt att se alla delar framför sig och få grepp om helheten. Det gör att det ibland är svårtatt gå från ord till handling. Tyréns arbetsmetod löser problemen. Med TyrImpact går vi systematiskt igenom uppdragets alla hållbarhetsaspekter redan från start. Resultatet visualiseras på en IT-plattform och ger beställaren och oss som konsulter möjlighet att under projektets gång hantera risker och ta till vara möjligheter. TyrImpact är ett verktyg som ger konkreta resultat för konkret hållbarhetsnytta.  

Tillgänglighet 

Som en del av Tyréns arbete med social hållbarhet ser vi till tillgängligheten. Byggnader och platser är till för alla och ska vara tillgängliga för alla oavsett rörelse- eller orienteringsförmåga.Det är en del av den större visionen om ett hållbart samhälle där målet är att skapa positiva sociala effekter som innebär att alla människor får chans att utvecklas och leva i en god livsmiljö. 

Inom ramen för tillgänglighet erbjuder Tyréns:  

 • Sakkunnig i tillgänglighet
 • Tillgänglighetsbesiktningar och inventeringar
 • Tillgänglighetsutlåtanden och granskningar
 • Tillgänglighetsanpassning och åtgärder
 • Tillgänglighetsmanualer och checklistor