Park i kvarteret Kroken - upplev en spännande stadsdel med industriellt uttryck i Norrköping

Industrilandskapet i Norrköping är en unik stadsdel i arkitektonisk och upplevelsemässig synvinkel. Här har industristaden vuxit fram intill Motala ström och skapat en spännande struktur av vackra byggnader och intrikata platser som möter vattnet.

I kvarteret Kroken, intill Gamlebro i Industrilandskapet, ska Norrköpings kommun bygga en ny spännande park vid Motala ström. Tyrens har gestaltat parken, tagit fram förslag för bro på lägre nivå intill Gamlebro, och utformat den intilliggande Järnbrogatan, från korsningen Garvaregatan till Schwartzens valv.

Platsens dramatiska topografi, med höjdskillnad på nästan åtta meter, ned till Motala ström, är en av de viktigaste förutsättningarna för parkutformningen. På tomten har det tidigare funnits industribyggnader som sedan länge är rivna och kvar finns rester av murar och andra element. Under vattenytan vid tomten finns även utloppet till den kraftverkstunnel som löper parallellt med Motala ström och som delar tomten i två delar på fast mark på varsin sida om tunnelutloppet. Fastighetsbolaget Gamlebro ska uppföra två byggnader i kvarteret, ett 17-våningshus vid vattnet och ett lägre hus mot Garvaregatan. Intill parken ansluter äldre fabriksbyggnaden, kallade Yllefabriken, med entré till konsthallen Ståhl Collection mot parken.

“På tomten har det tidigare funnits industribyggnader som sedan länge är rivna och kvar finns rester av murar och andra element.”

Parken består av två olika delar - en terrasserad park med marktegel, tegelmurar och planteringar - och en bryggdel i stål och trä. Den terrasserade parken nås via ramper och bjuder in till en upplevelse i flera nivåer ner mot Motala ström. 

Från den bredare parkdelen tar man sig via trappor ner till bryggdelen. Bryggan sträcker sig längs med hela parken utmed vattnet. 

På många håll i Industrilandskapet finns pålagring av skikt från olika tidsepoker och äldre industriella artefakter. Att synliggöra konstruktioner har varit en viktig gestaltningsparameter i parkens nedre delar där det ska vara möjligt att se in under brofästen, bryggkonstruktioner och, bakom ett metallraster, in mot betongkonstruktionerna vid kraftverkstunneln. Ljussättningen inbjuder även till användning av parken på kvällstid.

I Tyrens uppdrag har även ingått att ta fram ett förslag på en bro, parallellt med Gamlebro. Bron kommer knyta samman den nya parken med Strömparken och gångstråken på den östra sidan om Motala ström. Tyréns har även gestaltat marken kring byggnaderna.

Kompetenserna uppdragsledning, landskapsarkitektur, bro, konstruktion, belysning, gata, trafik, tillgänglighet, va, miljö och visualisering har deltagit i projektet.

Beställare: Norrköpings kommun.