Tjänster

Miljö & klimat

Miljö och hållbarhet är en integrerad del av allt arbete på Tyréns. Vi arbetar i alla skeden och i olika typer av projekt med planering och utredning, projektering, byggande och förvaltning. Framtidens samhälle och städer består inte bara av nyplanerade områden – det handlar om hållbar förvaltning av områden vi redan har. Vi genomför miljösamordning, miljöplanering och utredningar som hjälper till att få våra städer att bli mer hållbara ur alla aspekter: social, ekologisk och ekonomisk. Flera av våra utredningar resulterar i handböcker och vägledningsrapporter som används för nybyggnation och förvaltning.

Miljösamordning

Miljösamordning handlar om att samordna miljöfrågor med berörda intressenter under olika skeden i ett projekt. Alla projekt som genomförs me...

Miljöplanering & MKB

Vårt arbete med miljö i samhällsplanering spänner över ett brett fält av verksamheter. Vi arbetar med miljöbedömning och miljökonsekvensbesk...

Grönplanering

Grönplanering handlar om bevarande och utvecklande av naturmiljö och biotoper och är en viktig beståndsdel i samhällsplanering. Grönplanerin...

Tillståndsprövning

Tillståndsprövningar är en viktig del i verksamheter och byggprojekt där det finns miljökänsliga dimensioner som regleras av miljölagstiftni...

Miljö i byggnad

Miljö i byggnad innefattar miljösamordning i byggprojekt och stöd i olika byggskeden vilket kan omfatta allt från planering och nybyggnation...

Klimatanpassning

Klimatanpassning av samhällen är ett växande område. Samhällsbyggnadsarbetet måste därför ta hänsyn till klimatprognoser och framtidsscenari...

Vindkraft

Tyréns erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom vindkraftsområdet. Vi kan genom vår långa erfarenhet av både små och stora samhällsbyggna...

Solkartan

Med hjälp av en solkarta över din stad eller kommun är det möjligt att göra en bedömning av hur mycket solenergi ni kan producera under ett ...

UV-kartan

Tyréns har utvecklat en webbaserad karttjänst som visar hur väl skyddade skolområden är från UV-strålning. UV-kartan baseras på meteorologis...