Tjänster

Trafik för ett balanserat transportsystem

Tyréns arbetar aktivt för moderna, säkra och miljövänliga resor och transporter som en del i utvecklingen av attraktiva och smarta städer. Vårt fokus är ett trafiksystem i balans – en hållbar mobilitet för människor och gods på stadens villkor.

Allt för cykling

Tyréns har sedan många år arbetat med cykelplanering. Vi har deltagit i projekt över hela landet med målet att fler ska börja cykla.

Strategisk trafikplanering för hållbar stadsutveckling

Tyréns arbetar i tidiga skeden med strategisk trafikplanering, idéstudier, åtgärdsvalsstudier och andra utredningar kring infrastrukturfrågo...

Utformning av attraktiva livsmiljöer

På Tyréns är vi vana att arbeta med stadsförnyelse och nyexploatering tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekter. Vi har uppdrag i o...

Parkering som kraftfullt verktyg

Det är viktigt att parkering löses på ett sådant sätt att det hamnar i balans med stadens övriga kvaliteter. Vi har stor erfarenhet av att a...

Fotgängaren i fokus

Att tänka sig in i fotgängarens perspektiv vid stads- och trafikplaneringen ger kraft och kvalitet.

Train station

Kollektivtrafik i alla lägen

Kollektivtrafiken är en nödvändig och en naturlig del av trafikförsörjningen i den moderna staden inte minst från miljösynpunkt. Här ställs ...

Mobility management för ett effektivare transportsystem

På Tyréns jobbar vi med att utforma och ta fram åtgärder som minskar behovet av att resa samt åtgärder som effektiviserar själva resandet.

Trafikanalys för alla trafikslag

Tyréns genomför trafikanalyser med hjälp av olika trafiksimuleringsmodeller för att bättre förstå effekterna av förändringar på existerande ...

Forskning och innovation

Tyréns konsulter och kunder finner tillsammans ständigt nya intressanta områden att utveckla inom trafikområdet. Tyréns gedigna kunskaper om...