Snabbspår genom historien - Ostlänken genom Linköping

Tyréns har fått ansvaret för kulturmiljö avseende delsträckan genom Linköping på Ostlänken. Utredningsområdet för uppdraget omfattar både stad, tätortsnära omvandlingsområden och landsbygd. Uppdraget är komplext med hänsyn till ett landskap av olika karaktär och värden.

Komplext uppdrag i varierande landskap

Trafikverket planerar att öka kapaciteten på den svenska järnvägen. Den nya stambanan, Ostlänken, ska knyta ihop de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö och fungera som ett alternativ till flyg. Ostlänken blir en sexton mil lång dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. 

Östgötaslätten karaktäriseras idag av en fullåkerbygd med långa siktlinjer mellan historiska landmärken så som kyrkor och monumentala gravhögar. Området utgörs också av ett av de mer fornlämningstäta i landet. Söder om staden finns ett nationellt betydelsefullt betespräglat eklandskap och unika fornlämningsmiljöer som representerar järnålderns bebyggelsestruktur.

Mångfald av spår och berättelser

Staden har sin bakgrund i den bördiga slättbygden och det historiskt strategiska läget i knytpunkten mellan vattenvägar och färdvägar. Där färdvägen på land korsade Stångåns vattenväg fanns en tings- och handelsplats. Linköping växte under medeltiden fram till ett centrum för både kunglig och kyrklig makt samt plats för landsting. Senare har bland annat industrialiseringen, som i hög grad var kopplat till Stångån, Kinda kanal, Göta kanal och inte minst järnvägen, kommit att prägla staden. Den militära närvaron har också gjort stora avtryck i staden och dess omland.

“Området har spår från äldsta stenålder till nutid.”

Bebyggelse och gatunätet visar på stadens långa historia och utvecklingsskeenden. Domkyrkan och slottet tillhör de äldsta byggnaderna och det finns gott om andra värdefulla bebyggelsemiljöer från olika tider. Som exempel kan nämnas slakthusområdet, småbåtshamnen vid Kinda kanal, stadsdelen Tannerfors, Skäggetorps centrum från rekordåren och landmärket Tekniska verken vid E4:an.

Sammantaget har det berörda området ett mångfacetterat innehåll med spår från äldsta stenålder till nutid.

 

Beställare: Trafikverket. I arbetet är Tyréns underkonsult till Ramböll.