Materialmanagementsystem för byggskedet skapar förutsättningar för mer cirkulärt byggande

Tyréns utreder möjligheterna att utveckla en digital plattform för materialmanagement i byggskedet. Systemet ska samla in, digitalisera och presentera data om materialflöden in och ut från en byggarbetsplats i realtid.

Byggbranschen saknar idag verktyg som ger överblick över material- och avfallsflöden. Data finns i dagsläget ofta endast i analog form (följesedlar m.m.) eller som sammanställd statistik i efterhand (avfallsstatistik). Bristen på överblick av dessa flöden gör att det saknas underlag för att vidta åtgärder för att effektivisera materialanvändningen.

analogt digitalt

En digital kedja av information

Med en digital plattform där data om materialflödena presenteras för användarna, dels löpande i realtid, dels sammanställd för jämförelse och uppföljning, skapas förutsättningar för bättre kontroll och uppföljning av materialflöden och ekonomiska flöden.

Lösningen skapar en digital kedja av information som ger en stor affärsnytta för merparten av alla berörda aktörer i anläggningsbyggande. Bättre kontroll över material- och avfallsflödena skapar förutsättningar för ökad cirkularitet och säkrare flöden genom att ge bättre underlag för utvärdering och styrning av material- och avfallsflöden.

Det framgår exempelvis tydligare när problem av olika slag skapar onödigt svinn eller mängderna är orimligt stora jämfört med planerat eller med andra projekt. Det förväntas leda till:

  • Minskat ekonomiskt och fysiskt svinn i materialflödena
  • Ökad återanvändning
  • Ökad återvinningsgrad
  • Ökad erfarenhetsåterföring om materialflöden och resursförbrukning mellan projekt
  • Minskad risk för fusk i avfallshanteringen
  • Ökad lagefterlevnad

Denna idé vann Smart Built Environments Innovationstävling om cirkulärt digital anläggningsbyggande. I vår fortsatta utredning har vi breddat scopet till att omfatta byggskede för både byggnader och anläggning.

Illustratör: Fridarit