Hållbarhet

Hållbar planering och utveckling

På Tyréns arbetar vi med hållbar planering och utveckling för att bygga bättre samhällen. Vi identifierar betydande hållbarhetsaspekter i exempelvis stadsutvecklingsprojekt, vid stadsförnyelse, på landsbygden och vid planering av vägar och järnvägar. Vi vill föreslå kostnadseffektiva lösningar som är miljömässigt bra och gagnar social hållbarhet. Genom ett gemensamt systematiskt arbetssätt kan vi hjälpa er att få en helhetsbedömning av ett projekt och undvika obehagliga överraskningar.

Tyréns har länge verkat för att identifiera vad som gör städer attraktiva. I det arbetet har det varit tydligt att flera av framgångsfaktorerna har en stark koppling till hållbarhet. Platser vi trivs på har en stark identitet och själ. En del platser har en unik historia medan vi på andra platser behöver stärka identiteten genom att tillföra eller lyfta fram värden i vår planering. Hållbar planering och utveckling handlar också om att skapa attraktivitet på landsbygden med vikande befolkningsunderlag eller att planera för hur ett samhälle påverkas då man till exempel får ett nytt resecentrum eller en gruva.

Vi arbetar med hållbarhetsfrågor i såväl tidiga skeden och översiktlig planering som på en detaljerad nivå för till exempel en byggnad eller stadsdel. För att anta utmaningen att bygga hållbart behöver vi kombinera hög teknisk kompetens i enskilda sakfrågor med skickliga processledare, i ett arbetsklimat som uppmuntrar till dialog och ett arbetssätt där flera kompetenser samverkar.

Exempel på våra tjänster och produkter inom hållbar planering och utveckling:

  • Hållbarhetsbedömning
  • Planering för ekosystemtjänster (grön- och blåstruktur)
  • Hållbar stadsutveckling och stadsförnyelse
  • Hållbarhetsprogram
  • Hållbarhetskrav
  • Visionsarbete
  • Stadens själ i den fysiska planeringen
  • Lokaliseringsutredningar av infrastruktur och anläggningar