Hållbarhet

Hållbar trafikplanering

För oss handlar trafik om allt från teknik till social hållbarhet. Vi jobbar för att skapa effektiva transporter med minimerad miljöpåverkan. Det innebär att vi arbetar med planering för kollektivtrafik, gång och cykel likväl som biltrafik. Strategisk trafikplanering är en nyckelfråga i planeringen av det hållbara samhället. En av våra största utmaningar handlar om hur vi vill använda gaturummet – hur vi får en levande stadsmiljö och samtidigt skapar plats för kapacitetsstarka färdmedel. Vi arbetar i alla skeden från analys och strategi till utformning av hela projekt.

Planeringen för ett mer hållbart samhälle med minskad miljöpåverkan ställer nya krav. I planeringen av nya stadsdelar och i omvandlingen av befintliga behöver vi skapa goda förutsättningar för hållbara transporter. Hållbar trafikplanering handlar om en effektiv användning av gaturummet så att kapacitetsstarka färdmedel som kollektivtrafik, gång och cykel samt bilpooler får goda förutsättningar och ökad konkurrenskraft.

Som en positiv effekt av hållbar trafikplanering får vi en levande stad och miljöer med mer liv och rörelse, vilket även ger ett bättre underlag för handel. De som rör sig till fots eller med cykel har till exempel en ökad benägenhet att stanna till för att handla. Den sociala och ekonomiska hållbarheten ökar då människor möts i sin närmiljö.

På Tyréns har vi lång erfarenhet av att arbeta med stadsförnyelse och exploatering i olika skeden. Vi arbetar med alla transportslag. Vår målsättning är att skapa attraktiva miljöer som minskar behovet av transporter och effektiviserar resandet. Vi skapar innovativa lösningar som utmanar traditionell trafikplanering.

Exempel på våra tjänster och produkter inom hållbar trafikplanering:

  • Mobility management (beteendepåverkan)
  • Metod för kartläggning av resenärers motiv och resebeteenden som utgångspunkt för beteendepåverkan genom riktade kampanjer (MER-analys)
  • Resplaner med olika fokus t.ex. företag och skolor
  • Barnkonsekvensanalys
  • Åtgärdsvalsstudier
  • Parkeringsstrategier och normer för bil och cykel
  • Gång- och cykelplaner
  • Attraktiv kollektivtrafik på väg, spår och i knutpunkter
  • Resvaneundersökningar