Barkabystaden II – broar som passar omgivningen

Tyréns Sverige AB har som konsult till Skanska Sverige AB planerat kvartersmark, konstruktioner och gator i Barkarbystaden II. Här finns slanka broar med både funktion och form.

Barkarbystaden är på väg att bli västra Stockholms nya knutpunkt med attraktiva bostäder, arbetsplatser, utbildning, service och kollektivtrafik.

Järfälla kommun har upphandlat Skanska Sverige AB, med Tyréns Sverige AB som konsult, för att utföra kommunala infrastrukturen såsom gator, torg, parker, ledningar med mera för den del av Barkarbystaden som hör till detaljplanen Barkarbystaden II. Området för Barkarbystaden II är beläget nordost om Barkarby station och begränsas av E18 i väster, Enköpingsvägen i öster samt den påbörjade etappen Barkarbystaden I i norr och Skällbyvägen i söder. Området omfattar infrastrukturen mellan 7 kvarter och flera grönområden.

"Det som varit speciellt för vår del är broarna. De är slanka och väl integrerade i omgivningen med hög detaljeringsgrad. Bälstaån svämmar över regelbundet och då ska broarna inte bromsa upp vattnet"

Tyréns arbete har inneburit framtagande av förlags- och arbetshandlingar för spill- och vattendragningar, ledningsarbeten, uppbyggnad av gator, finplanering av natur och parkmark inkl. gångstråk samt finplanering av gator och torg. Från idé till arbetshandling.

-Vi har i samarbete i projektgruppen haft ett omfattande uppdrag med Barkabystaden II. Det som varit speciellt för vår del är broarna. De är slanka och väl integrerade i omgivningen med hög detaljeringsgrad. Bälstaån svämmar över regelbundet och då ska broarna inte bromsa upp vattnet, säger Joakim Kylén som arbetat med bland annat brokonstruktionerna.

För att överbrygga och rama in Bälstaån som rinner genom området har två lokalbroar och stödkonstruktioner projekterats. Räcken runt området har fått en unik utformning för att tydligt markera å-fåran som ett naturområde mitt i stadsmiljön. Kanalisation har dragits genom broarnas farbanor för att undvika stora grävarbeten vid passage av Bälstaån. Stödkonstruktioner som löper på var sin sida om Bälstaån har konstruerats så att de både fungerar som magasin för rening och fördröjning av dagvatten och som växtytor vilket förstärker inramningen av å-fåran mitt i stadsdelen.

-Vi har haft ett mycket bra samarbete med hela projekteringsgruppen och entreprenören på plats. Ett nära samarbete och bra kommunikation har varit gynnsamt för alla parter, säger Joakim Kylén.