Digital scenarioplanering – ett sätt att hantera en osäker framtid

Stockholms Konstnärliga Högskola (SKH) ska 2021 inleda ett programarbete inför flytt till samlokaliserade lokaler. Tyréns har med det i sikte under 2020 haft i uppdrag att leda en workshopserie innehållande fem workshops, analys och rapportframställning, med fokus på behov, utmaningar och möjligheter inför framtida samlokalisering och verksamhetsmål. Workshopserien och resultaten av den har haft ett starkt framtidsperspektiv.

Tyréns har lett SKH:s projektgrupp, med representanter från samtliga institutioner (ca 25-30 deltagare per workshoptillfälle), genom processen med hjälp av scenarioplanering och dess metoder. Scenarier är beskrivningar av de framtida förändringar av olika slag som kan komma att påverka SKH:s verksamheter, funktioner och lokalförsörjningsbehov. Följande framtidstrender fungerar som en röd tråd under workshopprocessen att bygga scenarier på:

  • globalt - lokalt
  • konsten – digitaliseringen
  • nytänkande – studentkåren
  • interdisciplinära samarbets- och uttrycksformer

Workshopserien syftar till att skapa samsyn och gemensam kultur som stöd i SKH:s fortsatta arbetsprocess med samlokaliseringen. Resultaten ska fungera som underlag för att definiera samlokaliseringsprojektets vision samt precisera projektmål som kan förverkliga visionen.

Stommen för processen har utgjorts av fem workshops med teman som i samråd med SKH bedömdes som relevanta med hänsyn till organisationens utmaningar. Ett antal framtidstrender lyftes genomgående i relation till utvalda teman. Den femte och sista workshopen syftade till att knyta ihop processens resultat i en målmodell och visa på vägen framåt i programarbetet. Samtliga workshops har genomförts digitalt med hänsyn till Covid-19 pandemin.

Scenarioplanering är en teknik som hjälper oss att hantera en osäker framtid genom att måla upp olika möjliga framtider och utifrån dessa lär oss att ta bättre beslut och göra klokare strategiska val. För att åstadkomma detta behövs metoder och verktyg för att:

  • identifiera aktuella och kommande trender och potentiella frågor
  • identifiera deras konsekvenser och tänkbara sätt att reagera på dem
  • generera alternativa scenarier och bilder av framtiden.

Workshoptillfällena har innehållit föreläsningar om trender och dessa har varvats med övningar som baseras på scenarioplanering. Exempel på metoder som har använts är Steep-modellen, Backcasting och What if-scenarior.

Materialet från workshopserien har sammanställts i en rapport, samt i en projektvision och mål för SKH:s fortsatta programarbete samt projekt avseende samlokalisering. Inom uppdraget har också en start till en handlingsplan tagits fram innehållande aktiviteter som behöver genomföras på kort och lång sikt för att nå vision om mål nedan, både i programarbetet men även kommande planprocess, flytt till ny högskolebyggnad och framtida verksamhetsutveckling.