Ekodukt särskilt anpassad för kronhjort

Den nya ekodukten över väg E65 i Lemmeströtorp ska bidra till mindre viltolyckor i området och minska vägens barriäreffekt för vilt.

Tyréns uppdrag omfattade upprättande av vägplan med tillhörande miljöbeskrivning för nybyggnad av ekodukt över väg E65, uppförande av faunastängsel och skärmning samt anpassning av väg E65 till möjligt framtida motorvägsstandard i broläget. Uppdraget omfattade även upprättande av förfrågningsunderlag för upphandling av totalentreprenad, byggplatsuppföljning, trafiksäkerhetsgranskning, tillståndshantering och anmälningar, samt bistå vid drifttagning/överlämnande.

Ekodukten är idag färdigställd och i drift, mer information om ekodukten och djuren som passerar finns att läsa hos Trafikverket.

Beställare: Trafikverket
Fotograf: Teddy Strandqvist, Studio E