Lomma stationsområde

Tyréns har fått i uppdrag av Lomma kommun att ta fram bygghandlingar för hela stationsområdet i Lomma.

Det gamla stationsområdet i Lomma och som lades ner på 80-talet får nu liv igen.
Stationsområdet blir navet för kollektivtrafik i Lomma kommun och kommer att koppla samman resande med cykel och buss till den nya tågstationen. Stationen beräknas vara klar hösten 2020 och i december börjar spårbunden kollektivtrafik trafikera Lommabanan.

Tyréns uppdrag har omfattat all markprojektering öster och väster om stationsområdet. Vi har projekterat alla nya lokalgator och parkeringsplatser, dragit om gatorna och fräschat upp runt om gatorna på östra och västra sidan av spåret. Eftersom Lomma är i stort behov av cykelparkering, har vi projekterat ett flertal cykelparkeringar, och även skissat på ett framtida cykelgarage.

"Regnbäddarna tar hand om dagvattnet och det stora insektshotellet bidrar till biologisk mångfald."

Kopplar ihop befintliga Lomma med stationen

Vi har projekterat alla gångytor runt stationsområdet och ett torg framför stationshuset samt parkytor både öster och väster om spåren. Dessa nya ytor med tidigare utförda planskildheter knyter samman Lomma med stationsområdet.

Främjar biologisk mångfald

De nya parkytorna kommer att få gång- och grönytor och cykelparkeringar.
Parken anläggs med grönskande och blommande planteringar av nya träd och paradplanteringar. På den västra sidan kommer det även att anläggas en bäck med en fontän.

Eftersom ett stort grönområde öster om stationen togs bort inför bygget har vi fokuserat på kompensationsåtgärder för att föra in värdena som tagits bort från naturen.

Vi har skapat regnbäddar (raingardens) för att hantera vattenmängden, fördröja och leda ner vattnet till växterna. Dessutom gynnas ekologiska värden i form av väl valda växter och ett större insektshotell för att främja biologisk mångfald. Vi har även sett till att bevara befintliga gatuträd.

Parken anläggs med grönskande och blommande planteringar av nya träd och paradplanteringar. På den västra sidan kommer det även att anläggas en bäck med en fontän.

Ekologiska värden och biologisk mångfald är i fokus med bevarade träd, väl valda växter och ett stort insektshotell.

Viktigt med tillgänglighetsanpassning

Utmaningar i uppdraget har varit den stora höjdskillnaden på den västra delen av stationen, där man tidigare byggt en underfart. Här har vi fått tillgänglighetsanpassa för att fotgängare och cyklister på ett säkert sätt kan tar sig till och från stationen, samt mellan spåren och bussarna. Här har vi även anslutit nya ytor mot ett cykelgarage som anlades i tidigare etapper.

 

Beställare: Lomma kommun
Yta: 2 hektar
Uppdragstid: Augusti 2018 – augusti 2019
Kompetenser från Tyréns: Väg, Landskap, VA, Miljöteknik, Mät, BAS P