Planprogram för utvecklingsområdet Aros Park-Sneby

Tyréns har under perioden 2022-2023 bistått Aros Propert Devleopment, markägare i programområdets norra och mellersta delar, med planstöd, teknisk expertis samt uppdragsledning inom ramen för ett nytt planprogram i anslutning till NCC:s befintliga bergtäkt i Sneby, nordöstra Enköping. Arbetet har skett i nära samarbete med beställare, andra externa konsulter såsom Structor samt Enköpings kommun.  

Planprogrammet syftar till att inventera, identifiera platsens förutsättningar och värden och utifrån detta ta fram en översiktlig markanvändning – ett ramverk till såväl de ytor som idag är planlagda samt för efterföljande detaljplaner. Den idag planerade markanvändningen avser en logistik- och mobilitetspark i norr samt verksamhetsområde för lättare industri samt kontor i söder. Programförslaget är nu på samråd under perioden december 2023-januari 2024.   

Programarbetet har på en översiktlig nivå behövt ett flertal olika planeringsbeaktanden, exempelvis avseende platsens natur- och kulturvärden, djurliv, dagvatten och skyfall, risker kopplat till befintliga verksamheter samt trafik.  

Tyréns har ansvarat för såväl intern och extern samordning mellan beställare, kommun och andra externa konsulter, framtagande av programhandling samt utredningar alternativt expertstöd inom arkitektur, landskapsbildsanalyser, trafik, risk samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB).