Projekt

Klimat och miljö

Tyréns hjälper dig att skapa hållbara lösningar. Vi utreder miljökonsekvenser med hänsyn både till hur naturen och människorna påverkas. Vi har tagit fram ett stort antal miljökonsekvensbeskrivningar för väg- och järnvägsprojekt. Det kan handla om olika frågor, som exempelvis buller, grundvattenfrågor eller hantering av överskottsmassor.

Hållbarhetsanalys för Täby Park

På galoppfältet i centrala Täby kommer en helt ny stadsdel att växa fram med bland annat bostäder, arbetsplatser, service, idrott och en sta...

Klimatanpassning Västerbotten

Klimatförändringarna har redan börjat påverka Västerbotten. Som stöd i beslut för framtida klimatanpassningar har Länsstyrelsen i Västerbott...

Huvudstudie Norrbyskär Ångsåg

På Norrbyskär bedrevs ångsåg mellan åren 1895 och 1952 av Mo Sågverk, ett av Europas största sågverk. Tyréns uppdrag har bestått i att under...

Materialmanagementsystem för byggskedet skapar förutsättningar för mer cirkulärt byggande

Tyréns utreder möjligheterna att utveckla en digital plattform för materialmanagement i byggskedet. Systemet ska samla in, digitalisera och ...

Riskanalys av naturvärden för Randviken

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen. Till ett utvec...

Grön Due Diligence - planläggning i Åre kommun

Grön Due Diligence identifierar risker kopplade till förekomst av naturvärden i ett tidigt skede och kan tydligt påvisa hur dessa kan påverk...

Geoteknisk utredning av stabilitet i raviner och slänter

Det mesta som byggts i vårt samhälle byggdes långt innan vi hade kravet att ta med risken för naturolyckor. I Jönköpings kommun har stabilit...