Akustik

Externt industribuller

Industrier och annan verksamhet med liknande karaktär alstrar ofta betydande nivåer av buller och vibrationer som kräver komplexa utredningar. Tyréns har lång erfarenhet av uppdrag kopplat till industribuller.

Industribuller är mångfasetterat och förutom buller från traditionell industri och andra större verksamheter innefattas även buller från fläktar, lastkajer och andra transportrelaterade aktiviteter till exempel arbete på godsbangårdar. 

Göteborgs hamn

Vi erbjuder detaljplanearbete, bullerkartläggningar och stora tillståndsprocesser inom industribuller.

På Tyréns har vi stor erfarenhet av att driva uppdrag kopplat till industribuller, vilket kan vara alltifrån detaljplanearbete, bullerkartläggningar till stora tillståndsprocesser. Vid behov kan vi även erbjuda tekniskt stöd i juridiska processer. Tyréns har även erfarenhet av utredning och uppföljning av anläggningar av speciell art för anläggningar som kan klassas som industri ur ett riktvärdesperspektiv till exempel buss- och spårdepåer och terminaler, hamnar och bryggor, nöjesanläggningar samt krossanläggningar och masslogistikcentraler. 

Tyréns erbjuder bullerutredningar och ljudmätningar som följer aktuella myndigheters krav tillsammans med kostnadseffektiva förslag på lösningar. I många fall utreds industribuller som en kombination av mätning och beräkning. På anläggningen mäts och karaktäriseras ljudkällorna, beräkning används sedan för att bedöma omgivningsstörningen.

Vi kan också erbjuda anpassade övervakningslösningar utifrån den specifika anläggningens behov, både med certifierad utrustning och med egenutvecklad mjuk- och hårdvara som ger möjlighet att utnyttja fördelarna med omfattande insamling av högkvalitativ data med IoT-teknik.

Erbjudande inom externt industribuller:

  • detaljplanearbete
  • bullerkartläggningar och bullerutredningar
  • tillståndsprocesser