Akustik

Trafikbuller

Trafikbuller tar allt större plats i debatten om den förtätande staden och spelar i många fall en stor roll för att skapa goda miljöer där människor vill vistas och bo. Tyréns har bred erfarenhet av bullerutredningar och har stor vana att hantera komplexa uppdrag för att hitta de bästa lösningarna för våra kunder.

Trafikbuller innebär buller från väg-, tåg-, båt- och flygtrafik och utreds i allt från tidiga översiktsplaner, detaljplaner och bygglov, till kontrollmätningar i färdig byggnad.

Utredningarnas storlek varierar från mycket små insatser till stora bullerkartläggningar som tittar på bullerpåverkan i hela städer och kommuner. Trafikbullerutredningar kan också bestå i inventering av befintlig miljö längs med järnvägar och större vägar i syfte att förbättra boendemiljön hos de boende.

Vi mäter trafikbuller i befintliga byggnader, för hela städer eller redan i planeringen av nya byggprojekt.

Alla våra utredningar förhåller sig till de olika myndighetskrav som finns och åtgärder föreslås för att uppfylla dessa, vilka vanligen är dämpning vid källan, skärmning och fasadåtgärder. När vi kopplas in tidigt kan vi stötta fastighetsutvecklare att hitta optimerade lösningar för att ge maximal nytta och investeringseffektivitet.

Tyréns kan även bistå i att bedöma områdets attraktivitet utifrån ett akustiskt perspektiv och att med expertstöd ge utomhusmiljöer som parker, friluftsområden, skolgårdar och mötesplatser ett större värde. Tyréns konsulter inom samhällsbuller har bred erfarenhet inom denna typ av utredningar och har stor vana att hantera komplexa uppdrag för att hitta de bästa lösningarna.

Med hjälp av mätning och bullerberäkning gör vi:

  • Vägplaneutredningar
  • Järnvägsplaneutredningar
  • Detaljplaneutredningar
  • Bygglov

Vi erbjuder akustikunderlag till:

  • Översiktsplaner
  • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
  • Tillståndsprövningar

 

Läs om bullerkartan vi utvecklat för Stockholms stad (på stadens webbplats)

Läs mer om de interaktiva trafikbullerkartorna