Träbyggnad i fokus

Akustik i trä

Vi ser allt fler träbyggnader i samhället, och efterfrågan på träkonstruktioner har ökat. Det handlar bland annat om ökade hållbarhetskrav men även om den positiva upplevelsen av inomhusmiljön i en träbyggnad. Ur ett akustiskt perspektiv ger träkonstruktioner andra förutsättningar som kan ge fördelar och utmaningar.

Träkonstruktioner har särskilda akustiska förutsättningar att ta hänsyn till.

Vikten av god akustik

En god ljudmiljö är en viktig komponent i våra byggnader, och kanske särskilt i vår boendemiljö. En god ljudmiljö i bostaden definieras oftast i form av akustikens möjlighet att ge en plats för återhämtning. Det vill säga en miljö där vi inte störs av främmande ljud och där vi inte stör vår omgivning så som grannar. Vilket är själva kärnan i byggnadsakustik.

Genom att redan i tidigt skede involvera akustiker kan kostsamma åtgärder undvikas, samtidigt som hänsyn tas till rådande lagstiftning och övriga önskemål.

Ur akustiskt perspektiv är det en stor skillnad mellan att bygga med en regelstomme av trä kontra massivt KL-trä.

Akustik i träbyggnader

Ljudmiljön i en träbyggnad skiljer sig stort i jämförelse med en liknande betongbyggnad. Till skillnad från betongen bidrar träkonstruktioner med ljudabsorption vilket ger upphov till en god rumsakustik i flerbostadshus som uppskattas av inneboende. Även om träbyggnader kan ge upphov till en god ljudmiljö kommer den lätta konstruktionen med andra utmaningar.

Då trä är betydligt lättare än betong innebär det en del utmaningar med ljudisolering för lågfrekvent ljud och stegljud. Rena träkonstruktioner ger lätt upphov till störande ljud från gång och prat.

Idag finns det många beprövade akustiska lösningar som används för att komplettera trähus, vilket bidrar till en hög luft- och stegljudsisolering som uppfyller myndighetskrav med marginal.

Sara Kulturhus i Skellefteå rymmer alltifrån konst och litteratur till hotell, spa och restaurang

Genom samarbeten med olika aktörer har vi stor erfarenhet av akustiklösningar kopplat till träkonstruktion.

Akustiska skillnader mellan regelstomme och KL-trä

Ur akustiskt perspektiv är det en stor skillnad mellan att bygga med en regelstomme av trä kontra massivt KL-trä. Vid byggnation med regelstomme, vilket förekommer vid modultillverkning, är den största akustiska utmaningen idag att uppnå tillräcklig ljudisolering för låga frekvenser.

Byggnader med stomme i KL-trä blir däremot tyngre än motsvarande byggnad med regelstomme, vilket bidrar till något bättre ljudisolering vid lägre frekvenser. Den största utmaningen inom KL-trä är däremot flanktransmission.

Genom samarbeten med ett flertal modulbyggare och KL-producenter har vi på Tyréns stor erfarenhet av olika lösningar kopplat till träkonstruktion, både vad gäller luftljudsisolering, installationsbuller och stegljud. Dessa samarbeten har gett oss kunskapen att optimera träkonstruktioner i ett akustiskt perspektiv till ett kostnadseffektivt sätt och vi kan föreslå flertal olika lösningar som uppfyller myndighetskrav samt utökade krav för ljudklass B enligt SS25267:2015**.

Att ha med akustiker med erfarenhet från träprojekt ger bra förutsättningar för att dra nytta av fördelarna med smarta träkonstruktionslösningar, och undvika kostsamma lösningar som bygger på gamla tumregler som idag har motbevisats.

* Lågfrekvent avser frekvensområdet 25-100 Hz. Myndighetskrav avser enbart från 50 Hz men forskning bedrivs för att utöka detta område ner till 25 Hz.
** Utöver myndighetskrav från Boverkets byggregler (BBR) finns utökade ljudkrav i Svensk Standard SS25267:2015 vilket många miljöcertifieringssystem använder sig av, som till exempel miljöbyggnad, Breeam och Svanen.

Podd om akustik i trä

Martin Höjer, akustiker på Tyréns, berättar mer om akustik och ljudmiljö i trä i Svensk Trä-podden.

Lyssna här

Träbyggnad på Tyréns

Vi vill ta vara på jordens resurser och skapa ett hållbart samhälle, där rätt material används till rätt sak. Vi vet att trä är en viktig pusselbit i formandet av en hållbar framtid.

Just nu sker en snabb omställning i branschen och fler väljer att bygga stora - och höga - byggprojekt i trä. På Tyréns finns spetskompetens inom akustik, konstruktion, installation och brand. Med möjlighet att erbjuda en helhetsbild och förståelse av hela byggprocessen projekterar och konstruerar vi hållbara hus som tåls att leva i, både nu och i framtiden. Läs mer om vårt erbjudande inom träbyggnad.

Läs mer om Tyréns erbjudande inom akustik.

 

Bilder från Sara Kulturhus, Skellefteå: Martinsons, fotograf Jonas Westling.