Tvärförbindelse Södertörn

En ny ca 20 kilometer lång motorväg planeras tvärs över norra Södertörn mellan E4/E20 och väg 73. Syftet med Tvärförbindelse Södertörn är att öka tillgängligheten för kollektivtrafik, cykel, gods och bil till de regionala stadskärnorna Kungens kurva-Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum. Tyréns har haft totalentreprenad för planering och projektering av vägsträckningen med kulturmiljökompetens som betydelsefull del av processen.

Som underlag för miljöanpassning av Tvärförbindelse Södertörn har Tyréns tagit fram landskaps- och kulturarvsanalyser. Resultaten är inarbetat i miljökonsekvensbeskrivning och vägplan.

Kulturarvsanalyserna omfattar människors avtryck och spår från stenåldern fram till idag. Fördjupade beskrivningar har gjorts i särskilt värdefulla eller känsliga kulturmiljöer inom vägkorridoren. I rapporterna har Tyréns arbetat med mycket med pedagogiska kartor och bilder för att illustrera komplexa historiska samband och utvecklingsförlopp.

 

 

Analyserna och en löpande och aktiv medverkan i projektering säkrar att projektet tillgodoser de lagkrav som ställs vad gäller kulturmiljö. Rekommendationerna gav i tidigt skede möjlighet till en platsanpassad lokalisering och utformning med hänsyn till kulturmiljön. Arkeologiskt expertstöd har kvalitetssäkrat arbetet. Regelbundna avstämningar med beställarens teknikstöd för kulturmiljö har lett till en gemensam kunskapsuppbyggnad och optimala lösningar.

"Kulturarvsanalyserna omfattar människors avtryck och spår från stenåldern fram till idag."

Framgångsfaktorer

Ett utvecklat samarbete mellan kulturmiljö, natur, rekreation och landskapsbild skapade i projektet en ökad förståelse för landskapet som helhet och de processer som upprätthåller de värden vi ser. Den integrerade landskapsanalysen gav därför vägledning till var i landskapet olika värden sammanfaller och förstärker varandra, men ger samtidigt riktlinjer för avvägningar mellan olika aspekterna.


Projektet lyfts i Trafikverkets Exempelbank

Trafikverket lyfter projektet i sin Exempelbank där de belyser goda exempel och samlar kunskap som alla väghållningsmyndigheter kan använda.

I Exempelbanken presenteras exempel inom ett antal kunskapsområden som är kopplade till verksamhetsområdet vägplanering, vägprojektering, väg- och gatuutformning samt MKB och miljöbeskrivning för väg- och spårprojekt.

Kulturarvsanalys  http://exempelbanken.se/Examples/4950

Begreppslista http://exempelbanken.se/Examples/4938

 

Beställare: Trafikverket, Stora projekt

Uppdrag: Vägplan, kulturarvsanalys, landskapsanalys, projekteringsstöd, miljöbedöming & MKB, arkeologi