Naturstig bland stora ekar och branta raviner vid Motala ström

På uppdrag av Linköpings kommun har Tyréns projekterat en naturstig genom kommunens nyaste naturreservat; Motala ströms ravin i Ljungsbro. Naturreservatet omfattar en del av Motala ströms naturfåra som under årens lopp skurit sig ner i djupa raviner genom den siltiga jorden. 

Idag omleds det mesta av vattnet via en kanal till Malfors kraftstation vilket gör att ravinen till stora delar är torrlagd. Ravinen är bevuxen med lövskog och stora gamla ekar breder ut sina grenar över de branta sidoravinerna. I ravinen finns en lummig lundmiljö under de höga träden där den rika jorden gynnar en vårflora av bland annat vårlök, sippor och gullviva. I de värdefulla miljöerna finns ett rikt djur- och fågelliv med bland annat ett tiotal fladdermusarter, kungsfiskare och strömstare.

Uppdraget har omfattat stigens dragning och utformning av rastplatser och utformning och projektering av förekommande broar, spänger och trappor. En ny entré- och parkeringsyta i anslutning till Ljungsbro tätort har också ingått. 

“Den nya naturstigen bjuder in till att uppleva de stora ekarna, de branta sidoravinerna och den lummiga lundmiljön.”

Sedan naturreservatets bildande 2018 har det varit mycket svårtillgängligt för allmänheten. Den nya naturstigen bjuder in till att uppleva de stora ekarna, de branta sidoravinerna och den lummiga lundmiljön. Ungefär halva sträckan är tillgänglighetsanpassad och följer ravinens övre kant medan man i resterande delar behöver använda trappor för att hantera höjdskillnaderna.

Naturstigen är utformad för att smälta in bra i den befintliga naturmiljön. Trappor, spänger och broar har en stomme av obehandlad lärk och ett gemensamt formspråk medan fallskyddsräcken utgörs av galvat stålnät som skapar nättare konstruktioner och god genomsikt.

Den tillgängliga delen av stigen bidrar med upplevelser av de branta sluttningarna, ekarnas vidsträckta kronor av grova grenar och vattenspegeln längst ner i botten. Den del av stigen som leder ner i ravinen erbjuder upplevelser av omslutenhet under ett mäktigt lövtak, lummig undervegetation och stora höjdskillnader. Vid rastplatserna finns stora bänkbord för picknick och längs stigen finns sittbänkar att vila sig på.

Naturstigen invigdes sommaren 2021.

Beställare: Linköpings kommun.