Från parkeringshus till mobilitetshus

Yta är en av städernas stora bristvaror och det spelar stor roll hur många bilar som finns i staden och hur de förvaras. Mobilitetshus är inte bara de mest yteffektiva sätten att skapa yta för parkering, de bidrar också till en trend där eget bilägande ersätts med tillgång till ändamålsenliga fordon för stunden. 

På uppdrag av Malmö stad gjorde Tyréns en utredning om förändringen från parkeringshus till mobilitetshus: Varför det spelar roll, hur andra har gjort och vilka nyttor som kan förväntas för både staden och dess invånare.

Trenden är att eget bilägande ersätts med tillgång till det fordon du behöver för stunden.

Några av utredningens slutsatser är att även mobilitetshusens, liksom föregångarna parkeringshusens, huvudsakliga syfte bör vara yteffektiv förvaring av fordon. Detta för att möjliggöra en effektivare markanvändning i staden. Om parkeringsefterfrågan minskar i staden bör därför inte mobilitetshusen byta funktion utan markparkeringen bör då istället ersättas med exempelvis cykelbanor, grönska eller bostäder och bilarna flytta från gatan in i mobilitetshusen.

Mobilitetshusen bör kompletteras med ett heltäckande system av mobilitetszoner runt om i staden, zoner där mobilitetstjänster så som busshållplatser, lånecyklar, elsparkcyklar, taxi och bilpoolsbilar samlas till ett system som är enkelt och begripligt och som uppmuntrar fler att välja bort egen bil.

Synen på parkering förändras, utvecklingen går från ineffektiv markparkering till parkeringsköp i gemensamma parkeringsanläggningar och inom en snar framtid kommer mobilitetsköp i mobilitetshus vara nästa steg mot en mer hållbar färdmedelsfördelning.