Tystare tätortsnära krossning och masshantering

Tyréns är med i det Vinnovastödda FoU-projektet ”Tyst krossning” i samverkan med Ecoloop, Stockholms stad och Tyresö kommun. Projektet har studerat möjligheterna att genom bättre utredningsunderlag, uppföljning och kravställning, sänka bullernivåerna på krossplatser och masslogistikcenter. 

Om det går att sänka bullernivåerna på krossplatser förbättras möjligheterna att placera denna typ av anläggningar närmare platsen där berg tas ut och där de krossade massorna behövs. Och då skulle det vara möjligt att minska antalet tunga transporter transporter i våra städer och tätorter.

Laddar

Sänkt bullernivå bidrar till färre tunga transporter

Då det inledande projektet fallit väl ut lämnade Tyréns, tillsammans med en utökad partnergrupp, hösten 2019 in ytterligare en ansökan för att gå vidare i en mer operativ fas (kallad UDI2).

I denna fas kommer Tyréns vara en huvudaktör och både driva metodutveckling för mer användarvänlig och mottagaranpassad bullerberäkning och dessutom implementera övervakningstekniken från Quiet track, för att få högkvalitativ övervakningsdata kring hur verksamheten bedrivs och vilka ljudnivåer som de facto genereras.

Tyréns har marknadsledande lösningar för akustisk övervakning. Samtidigt bidrar vi till samhällsutvecklingen med minskade transporter och därtill kopplad miljöpåverkan och en effektivare och mer mottagaranpassad information kring bullerstörning, både för granskande myndigheter och för de privatpersoner som riskerar att störas.