Dagvattenutredning Bergs gård

Hur kan dagvattnet hanteras när bostäder byggs på historisk oljehamnsmark? Tyréns utredning föreslår att områdets mycket kuperade natur kan användas som en fördel för att samla upp dagvatten och leda det till reningssystem i form av större växtbäddar i lägre liggande områden.

Utredningen föreslår att växtbäddar av olika slag anläggs för att tillgodose kommunens krav på att 10 mm avrinning ska samlas upp, fördröjas och renas. Områdets mycket kuperade natur kan användas som en fördel då dagvatten från högt liggande områden kan samlas upp i underjordiska magasin för fördröjning för att sedan med ett kraftigt begränsat flöde släppa ut till centraliserade reningssystem i lägre liggande områden. Reningssystemen kan med fördel bestå av större versioner av växtbäddar.

Fastigheten Sicklaön 13:83 (Bergs gård) ägs av kommunen och ligger vid Saltsjön mellan Nacka Strand och Nyckelviken och omfattar cirka 15,6 hektar mark. Området ligger nära Nacka Forum där ny tunnelbanestation och busscentral planeras samt nära Värmdöleden. På fastigheten ligger Bergs oljehamn, vilken är en av två kvarvarande depåer för bränsleförsörjning och annan petrokemisk verksamhet centralt belägna i Stockholmsområdet.

Växtbäddar används för att samla, fördröja och rena vatten.

Kommunen har sagt upp avtalet med oljehamnen. Detaljplaneprogram är under framtagande för området och föreslår en tätbebyggd stadsdel med ca 2000 bostäder, två förskolor samt en sportanläggning med fotbollsplan men konstgräs. Syftet med denna utredning var att ta fram platsspecifika lösningar för dagvattenhantering i de olika bebyggelseområden som detaljplaneprogrammet föreslår.

Beställare: Nacka kommun genom Eworks Scandinavia