Viksjö dagvattenpark

Ny park och minskad risk för översvämningar vid Bällstaån. Tyréns har på uppdrag av Järfälla kommun gjort utredningar och programförslag för ett antal fördröjningsdammar och infiltrationsytor med rening i Viksjö, Järfälla. Syftet är att minska risken för översvämningar längs med Bällstaån nedströms och att skapa en park i ett befintligt grönstråk.

Tyréns har gjort förslag på hur landskapet kan gestaltas under programskedet och senare förprojekteringsskede. Utredningsområdet består idag av ett långsmalt, extensivt parkområde med en bollplan i söder och odlingslotter i norr.

Bollplanen i söder ska sänkas för att kunna rymma en fördröjningsyta. I söder ska en damm anläggas. Kring dammen skapas ett parkområde med sittplatser, buskar och träd, perenner i strandzonen och en träbro över dammen.

Det avlånga landskapsrummet mellan södra dammen och infiltrations-/översvämningsytan i norr får karaktär av åkerlandskap, med upphöjda åkerholmar med träd som fågelbär och hagtorn i ängsytor. Såväl dammen som översvämnings- och infiltrationsytorna planeras för fluktuerande vattenytor och är utformade så att de fungera som park även vid högt vattenstånd.