Dammar

Hydraulisk simulering av vattendrag och vattenvägar

På Tyréns utför vi hydrauliska simuleringar av vattendrag och vattenvägar som fiskvägar, utskovskanaler eller liknande ledande strukturer. Genom noggranna hydrauliska modeller över omgivning och naturlig eller konstgjord kanal kan simuleringar i 1D eller 2D visa på väntade nivåer och vattenutbredning för olika vattenföring.

Hur nivåer i vattendrag och kanaler påverkas av olika flöden kan vara avgörande för planering av infrastruktur, miljöpåverkan och risker i anslutning till översvämningen. Med hjälp av hydraulisk simulering kan olika utseende på till exempel kanaler eller broar studeras för att få en kvalificerad bild av hur önskad design påverkar nivåer och flödeshastigheter.

Resultatet för dig som kund är en god kännedom av din dammanläggning och vad som väntas kunna ske vid olika flödesscenarier. Med information om detta kan även miljöpåverkan och förutsättningar för till exempel våtmarker, fiskvandring med mera studeras.

Exempel på vanligt förekommande uppdrag från våra beställare:

 • Simuleringar över hur framtida ökad eller minskad vattenföring påverkar vattennivåer i sjöar och vattendrag
 • Studie över hur konstruktion av kanal eller översvämningsskydd påverkar vattennivåer och flödeshastigheter
 • Utredning över väntade nivåer vid trummor och kulvertar under broar och vägar
 • Utredning av risker för erosion utifrån vattenhastigheter längs vattendrag
 • Simulering av vattenföring genom utskov vid dammar och fiskvägar
Foto som visar ett översvämmat vattendrag där vattnet sprider sig i omkringliggande områden

Utredning och validering
Tyréns har god erfarenhet av allt från inmätningar till beräkningar och hydraulisk simulering av vattendrag. Hydrauliska modeller kalibreras mot inmätningar vilket säkrar resultat och slutsatser från utredningen. Beroende på uppdrag och utbredning av vattendrag eller kanal kan olika program användas för hydraulisk simulering. Vi har även erfarenhet av simulering av reglerade vattendrag.

Vi arbetar nära er med vårt hållbarhetsverktyg TyrImpact där vi gör en gemensam risk- och möjlighetsbedömning för uppdraget.

Vi utreder bland annat:

 • Hur framtida väntat klimat påverkar vattennivåer i sjöar och vattendrag
 • Miljöpåverkan på ekosystem utifrån planerade förändringar längs vattendrag
 • Förutsättningar för fisk att vandra
 • Översvämningsutbredning vid högflöde
 • Hur olika dimensioner på dämmande strukturer som broar och kulvertar påverkar vattennivå och flöde
 • Risker för ras