Gångnät för Göteborgs Stad

Tyréns har på uppdrag av trafikkontoret på Göteborgs Stad definierat Göteborgs huvudgångnät. Det har varit en del av uppdraget att ta fram en trafiknätsplan för Göteborg. Trafiknätsplanen samlar dagens och framtidens trafiknät för respektive trafikslag i en och samma digitala plattform.

Branschen har traditionellt sett inte kartlagt eller definierat hierarkier i gångnätet. Eftersom det inte funnits en tydlig metod för hur ett gångnät ska klassificeras har en ny metoden utvecklats. Metoden utgår ifrån space syntax-analyser där länkar viktas utifrån olika aspekter så som stora kollektiv trafikhållplatser, besöksmålpunkter, arbetsplatser, skolor och SNI- koder (Standard för svensk näringsgrensindelning). Gångnätet som används bygger på gångnätet ifrån Open Street Maps, friluftskartan och utpekade vandringsleder.

Resultatet är ett heltäckande gångnät som klassificerats i olika funktionsklasser:

  • Stråk och platser med stora flöden och vistelsebehov
  • Sammankopplande gångstråk och lokala huvudgångstråk
  • Övrigt lokalnät

Beställare: Göteborgs stad, trafikkontoret