Återvinningscentral Stora Höga – en trygg och inspirerande plats för ökat återbruk

I Stora Höga industriområde i Stenungsund har Tyréns arkitekter designat och projekterat en återvinningscentral som planeras stå klar under våren 2024. Arkitektuppdraget har omfattat förstudie, programhandling och förfrågningsunderlag, och Tyréns har dessutom medverkat med expertis inom byggkonstruktion och tillgänglighet.

I den planerade återvinningscentralen har cirkularitet och återbruk fått stort fokus. Här ska man kunna ta tillvara på saker som kan användas igen genom second hand eller så kallad upcycling.

Anläggningen ska bli en välfungerande del av kommunens infrastruktur, men samtidigt en trygg och trevlig plats att vistas på för invånarna. På det 17 500 m² stora området kommer allmänheten att kunna lämna avfall i 20 fraktioner, inklusive farligt avfall och byggmaterial.

"Byggnadernas faluröda träpanel och tegeltaken blir en röd tråd som knyter an till färgen på gårdarna på den omgivande landsbygden."

– Byggnadernas faluröda träpanel och tegeltaken blir en röd tråd som knyter an till färgen på gårdarna på den omgivande landsbygden. Med ett tydligt flöde genom anläggningen och en småskalig gestaltning har vi velat öka känslan av trygghet och orienterbarhet, säger Lina Bergholz, som är ansvarig arkitekt.

Själva byggnaderna blir hållbara i flera bemärkelser: såväl väderbeständiga och slitagetåliga som energi- och klimateffektiva. Byggnaderna får trästomme, och i personalbyggnadens sockelvåning används återbrukat tegel, vilket minskar klimatpåverkan med 96% jämfört med nytillverkat. Här hoppas man också kunna återanvända taktegel från en av kommunens befintliga byggnader. Solceller ska försörja anläggningen med energi.

Själva byggnaderna blir hållbara i flera bemärkelser.

Förutom att Tyréns stått för den arkitektoniska kompetensen har vi även bidragit till bygglovshanteringen genom att granska designen ur ett tillgänglighetsperspektiv, och utfört konstruktionsberäkningar för uppfartsrampen, för att säkerställa att den tål de tunga fordonen.