Ostlänken – järnväg för höghastighetståg mellan Södertälje och Trosa

Nu planeras det för en ny generation järnväg. Ostlänken är den första etappen av ett framtida höghastighetsnät som ska binda samman Stockholm, Göteborg och Malmö. På uppdrag av Trafikverket projekterar Tyréns tillsammans med ÅF, för delsträckan som går genom kommunerna Södertälje och Trosa. Successiv byggstart och produktionsstart längs sträckan sker år 2021.

Projekt Ostlänken planeras som en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, en sträcka på 16 mil. Projektet är uppdelat i fyra delsträckor. Konsortiet ÅF/Tyréns tar har hand om delprojektet Södertälje–Trosa. Det är en 27 kilometer lång järnvägssträcka som är uppdelade i två järnvägsplaner, Gerstaberg–Långsjön och Långsjön–Sillekrog.

Hållbar utveckling

I och med utbyggnaden kommer det att kunna köras fler tåg som medför kortare restider, som i sin tur bidrar till regionförstoring och regional utveckling. Med fler spår kommer det att finnas bättre plats för godståg som erbjuder ett hållbart alternativ till landsvägstransporter.

Vi projekterar för framtiden

De första tågen ska börja rulla år 2035. Det är ett unikt samhällsutvecklingsprojekt som byggs för framtida generationer. Det har inte byggts något liknande på 150 år.

"Målet är fler tåg, kortare restider och ett hållbart alternativ till landsvägstransporter."

Samarbete mellan olika teknikområden

Projekteringen är helt modellbaserad och drivs framåt på gemensamma arbetsmöten där samtliga teknikområden aktivt deltar. Samordningsmodellen sammansätts av samtliga teknikområdens modeller. I arbetet tas stor hänsyn till natur- och kulturmiljö, landskapsbild och all övrig omgivningspåverkan. ÅF/Tyréns har också uppdraget att upprätta VR-modeller för hela Ostlänken.

Innovation

ÅF/Tyréns har hittills inkommit med 16 innovationsförslag varav 10 belönats med bonus.

Illustration: Tyréns/ÅF

Visualisering 1: Ostlänken, sträckan Gerstaberg–Långsjön genom Södertälje kommun. Källa Trafikverket

Visualisering 2: Ostlänken, sträckan Långsjön–Sillekrog genom Trosa kommun. Källa Trafikverket

Laddar
Laddar